HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2012

Gf15

Generalforsamling 2012

  

Helsingør Lærerforening kreds 35

Onsdag d. 14. marts kl. 19 i kantinen på Borupgårdskolen,

Smakkevej 2, Snekkersten

 

Endelig dagsorden

 

1.   Valg af dirigent

2.   Godkendelse af forretningsorden

3.   Valg af referent og stemmetællere

4.   Beretning

5.   Regnskab

6.   Vedtægtsændringer (bilag)

7.   Budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår

8.   Valg til kredsstyrelsen jf. kredsens vedtægter §9

a.   Formand

b.   2 kongresdelegerede

c.   3 suppleanter for delegerede

d.   1 kredskasserer

e.   1 repræsentant til kredsstyrelsen, hvis kredskasseren vælges som delegeret

f.    3 suppleanter til kredsstyrelsen

g.   2 kritiske revisorer

h.   1 revisorsuppleant

 

9.   Evt.

På vegne af kredsstyrelsen, Vera Sandby Hansen