LØN & VILKÅR Arbejdstid

Lokalaftale 2009-2011

Snekkersten havn

 

LOKALAFTALE - FAKTOR AFTALEN 

SKOLEÅRENE 2009/2010 og 2010/2011 

HELSINGØR KOMMUNE

 Indholdsfortegnelse                                                                                    side

Forord. 3

01. Skolevæsenets målsætning. 4

02. Omregningsfaktor og maksimalt timetal 4

03 Deltagelse i MED-udvalgsarbejde i kommunalt regi 5

05 Eksamination og censorvirksomhed. 5

07 Feriebestemmelserne. 5

08 Frikøbte organisationsvalgte. 5

09 Gennemsnitlig nettoarbejdstid. 5

10 Klasselærere. 5

11 Lejrskoler o.l. 6

12 Mellemtimer 6

13 Pauser og tilsyn m.v. 6

15 Pædagogisk servicecenter 6

16 Rejser, der udføres som en del af tjenesten. 6

17 Seniordage/seniorfrihed. 6

19 SSPK-kontaktlærere. 7

20 Tillidsrepræsentanter 7

21 Transportakkord. 7

23 Familiecentret Løvdal/Heldagsskole. 7

24 Bregnehøj – Den Lokale Behandlingsskole (LBS) 7

26 Helsingørtillæg. 8

27 Fortolkningsudvalg. 9

28  Aftalens varighed og opsigelse. 9

Bilag 1. Opgaver tilknyttet undervisningen/ andre opgaver 10

Bilag 2  Eksamination og censorvirksomhed. 12

Bilag 3  Pædagogiske servicecenter 13

Bilag 4  Sikkerhedsrepræsentanter 14

Bilag 5  Funktionsbeskrivelse for SSPK-kontaktlærere i Helsingør Kommune. 15

Bilag 6  Funktionsbeskrivelse for tillidsrepræsentanter i Helsingør kommune. 16

Bilag 7  Transporttid. 17

Bilag 8  Arbejdstidsaftale for tale-/hørepædagoger 18

Bilag 9   Praktikaftale     HLF opdaterer 19

Bilag 10 Aftale om O-hus-lærerne og akut-læseteam.. 21

Forord

Helsingør Lærerforening og Børne- og Ungeforvaltningen har udarbejdet denne lokalaftale ud fra ønsket om en aftale, der er enkel og gennemskuelig. Det er hensigten, at aftalen skal skabe et tillidsfuldt udgangspunkt for det fortsatte arbejde på skolerne i Helsingør Kommune.

Aftalen skal understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede lærere/børnehaveklasseledere og ledere. Aftalen bygger derfor på tillid, dialog og samarbejde mellem skoleledelsen og lærerne/børnehaveklasselederne om hele skolens virksomhed.

Lokalaftalen giver lærerne/børnehaveklasselederne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave og give skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål og give retning for lærernes/børnehaveklasseledernes arbejde.

Følgende forudsætninger er lagt til grund for denne aftale:

 • Det vejledende timetal er et minimumstimetal i Helsingør Kommune.
 • Aftalen forudsættes for skolerne samlet set at være ressourceneutral i forhold til tid og opgaver, som aftalt mellem KL og LC.

Målet er, at lokalaftalen skal styrke:

 • Et fælles udgangspunkt, som grundlag for at nå lokale og centralt fastsatte målsætninger og se skolens arbejde som en integreret del af den samlede indsats på børne- og ungeområdet.
 • Tillid, idet aftalen understøtter et tillidsfuldt samarbejde mellem leder og lærer/børnehaveklasseleder baseret på dialog.
 • Det professionelle råderum, som øger lærernes/børnehaveklasseledernes trivsel og engagement.

Lokalaftalen er indgået med afsæt i Arbejdstidsaftalen 08 indgået mellem KL og LC.

Helsingør, den          .  2009

Helsingør Lærerforening                                                       Helsingør Kommune

Vera Sandby Hansen                                                           Bjarne Caspersen

 

01. Skolevæsenets målsætning

Af Helsingør Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik fremgår det, at ”Helsingør Kommune prioriterer et skolevæsen, der med udgangspunkt i rummelighed, trivsel og omsorg står for kvalitet, udvikling og evne til at undervise alle børn og unge. Det betyder, at alle børn og unge tilbydes undervisning, der medvirker til at fremme den enkelte elevs læring, faglige og personlige udbytte.”

Parterne er enige om, at lokalaftalen har til formål

 • at understøtte den fortsatte skoleudvikling i Helsingør kommune
 • at understøtte lærernes og børnehaveklasseledernes professionelle virke med gode arbejdsvilkår, bl.a. ved at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for en undervisning af høj kvalitet.
 • at understøtte målet om, at Helsingør Kommunes skoler er attraktive arbejdspladser.
 • at understøtte at lærerne/teamene har plads til selvstændigt – under ansvar for mål og rammer – at udøve deres professionelle virke. Lærerne/teamet har ansvaret for at tilrettelægge, planlægge, udføre og evaluere undervisningen og de opgaver, der knytter sig til undervisningen, samt de opgaver, som teamet har ansvaret for.

Ved planlægningen på skolerne er parterne enige om, at grundlaget for den pædagogiske aktivitet er 

 • arbejdstidsaftalen 2008
 • Helsingør Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik
 • politik for matematik og naturfag
 • politik for engelsk
 • politik for sprog og læselæring
 • mål opstillet i forbindelse med handlingsplan for kvalitetsrapport
 • Helsingør kommunes budgetbeskrivelse 2009-2012 for budgetområde 13

Parterne er enige om følgende aftaler:

02. Omregningsfaktor og maksimalt timetal

Der er aftalt følgende omregningsfaktorer, hvorefter tiden til opgaver i tilknytning til undervisningen beregnes, jf. aftalernes § 3, stk. 6 (lærere) og § 3, stk. 5 (nyuddannede lærere):

 

Generel faktor for lærere - Faktoren gælder for alle lærere:

2,1725

Særlig faktor for nyuddannede lærere (indtil 2 års beskæftigelse efter afsluttet uddannelse jf. aftalens § 5, stk. 4:

2,26


 

Generel faktor for børnehaveklasseledere:

2,0707

For enkeltstående vikartimer er der aftalt en omregningsfaktor på 1,4.

Ved længerevarende vikarforløb af mere end en uges varighed, anvendes den generelle faktor/ den særlige faktor for nyuddannede. Det maksimale undervisningstimetal for lærere jf. aftalernes § 3, stk. 4 er aftalt til 773,2 timer, jf. dog læreraftalens § 3, stk. 5, hvorefter det for nyuddannede lærere udgør 743,2 timer. Det maksimale undervisningstimetal for børnehaveklasseledere er aftalt til 811,22 timer.

 

03 Deltagelse i MED-udvalgsarbejde i kommunalt regi

Helsingør Lærerforenings repræsentant i Kommune-Med tildeles 160 timer til varetagelse af kommunale hverv. Helsingør Lærerforenings repræsentant i Forvaltnings-MED tildeles 100 timer for varetagelse af kommunale hverv.

 

04 Efter-/videreuddannelse

Der skal ved tildeling af tid til kurser tages højde for hele opgaven samt lærerens samlede arbejdssituation, herunder både den konkrete undervisningstid samt tid til evt. forberedelse, opgaveskrivning m.v. Arbejdet skal planlægges således at læreren kan deltage i de nødvendige kursusaktiviteter; fx

 • Deltagelse i de planlagte kursustimer
 • Deltagelse i studiebesøg
 • Udarbejdelse af synopsis og rapporter
 • Afsluttende prøve
 • Evt. transport (bilag 7)

05 Eksamination og censorvirksomhed

Parterne er enige om aftalen, som er angivet i bilag 2. 

06 Elevplaner

Aftalen om minimumsmodel for elevplaner fastholdes. Der skal gives tid, hvis opgaven udvides.

07 Feriebestemmelserne

Principperne i den nugældende lokalaftale videreføres. Ferien placeres således, at 4 uger afvikles i uge 27, 28, 29, 30 samt en uge i uge 42. Forholdet indskrives af LPO i ansættelsesbrevene til nyansatte. Hvis den 6. ferieuge skal afholdes, placeres den som udgangspunkt i uge 7.

08 Frikøbte organisationsvalgte

I henhold til bemærkninger til arbejdstidsaftalens § 2, stk. 1.

09 Gennemsnitlig nettoarbejdstid

Børnehaveklasseledernes/lærernes årlige bruttoarbejdstid er 1924 timer. Med fradrag af 9 helligdage, her af 3 flytbare og 5 ugers ferie er antallet af nettoarbejdstimer varierende:

06/07          1672,4
07/08          1672,4
08/09          1672,4
09/10          1679,8
10/11          1694,2
11/12          1687,2

Parterne er enige om at der arbejdes med en gennemsnitlig nettoarbejdstid på 1679,8 time over en 6 årig periode, hvor ordningen vil være udgiftsneutral. Der kompenseres for evt. merarbejde i relation til en gennemsnitlig nettoarbejdstid i tilfælde af, at en børnehaveklasseleder/lærer forlader Helsingør kommune i løbet af den 6 årige periode. Kompensationen udbetales som overtidsbetaling.

10 Klasselærere

Parterne er enige om, at der tildeles følgende timetal for klasselærerfunktionen:

                 Til og med 22 elever i klassen:           75 timer

                 23 elever og derover i klassen:           85 timer

Klasselærerfunktionen kan fordeles på flere lærere. Klasselærerfunktionen indgår i faktoren for børnehaveklasseledere, dog tildeles 10 timer ved 23 elever og derover i klassen.

11 Lejrskoler o.l.

Lejrskoler afregnes med 14 timer pr. dag, herfra fratrækkes den planlagte undervisningstid ganget med 2,1722 / 2,26 for nyuddannede lærere.

12 Mellemtimer

Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så lærerne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt.

13 Pauser og tilsyn m.v.

Parterne er enige om, at lærere ikke har frikvarterer, men at de naturligvis har pauser som øvrige ansatte. Behov for og placering af pauser afhænger af, hvordan man tilrettelægger den pædagogiske proces vedr. børnenes læring. Behovet for nødvendige pauser fastlægges enten af skolens ledelse eller af de involverede lærere/børnehaveklasseledere. Pauserne skal tilgodese et rekreativt formål for lærerne/ børnehaveklasselederne herunder, at der er mulighed for at spise frokost.

14 Praktikbesøg hos elever

Der gives skemafri i op til 3 dage under hensyntagen til elevtal og afstande til praktiksteder til at besøge elever, der er i erhvervspraktik. Mødeplanen for dagene bevares.

15 Pædagogisk servicecenter

Parterne er enige om, at de ressourcemæssige rammer for servicecenteret skal fremme skolebibliotekarernes mulighed for at udfolde deres professionsansvar i forhold til de aktiviteter, der understøtter de aktuelle behov i undervisningen og hos de enkelte elever. Rammerne skal sikre, at der er mulighed for at løse servicecenterets opgaver fleksibelt.

Parterne er enige om, at der skal afsættes fornøden tid til varetagelse af opgaver i forbindelse med opretholdelse af serviceniveauet i det pædagogiske servicecenter.

Parterne er enige om, at servicecenteret principielt bør have åbent på alle skoledage.

I opgaveløsning omkring det pædagogiske servicecenter indgår mange elementer Se bilag 3. Vægtningen af de enkelte elementer aftales på den enkelte skole. Dog afsættes der tid på alle skoler til forberedelse af og deltagelse i materialeudvalgsmøder. Hertil tillægges tid i henhold til aftale om transport. Parterne er enige om følgende faktor til bibliotekskundskab: 1,4.

16 Rejser, der udføres som en del af tjenesten

Parterne er enige om, at tilbagefaldsbestemmelsen gælder.

17 Seniordage/seniorfrihed

Vedr. seniordage jf. Protokollat om udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer: Ved konvertering til bonus eller pension beregnes 7,4 time for en fuldtidsansat pr. dag. Afholdelse af en hel dag som seniordag opgøres som en omsorgsdag. Parterne er enige om, at afholdelse af halve seniordage svarer til halvdelen af den pågældende lærers skema på dagen.

Den kommunale senioruge skal have en værdi af 37 timer for en fuldtidsansat. Evt. over/underforbrug reguleres.

18 Sikkerhedsrepræsentanter

Parterne er enige om, at der afsættes den fornødne tid til varetagelse af opgaver i forbindelse med sikkerhedsarbejdet. Bilag 4.

19 SSPK-kontaktlærere

Til varetagelse af arbejdet som SSPK-kontaktlærere jfr. bilag 5, afsætter skolen den nødvendige tid til forberedelse og udmøntning af opgaven.

Der afsættes desuden:

12 timer pr. skole til 4 årlige møder i SSPK-lærerkollegiet

Der gives skemafri en dag til deltagelse i heldagskonference for SSPK-kontaktlærerne. Mødeplan for dagen bevares.

20 Tillidsrepræsentanter

Der er enighed om, at den nuværende kommuneakkord fortsætter med

- en grundtildeling på 100 timer pr. skole og

- en faktor på 4,9 pr. fuldtidsansat lærer/børnehaveklasseleder.

Kontaktperson på Familiecentret Løvdal og på Bregnehøj – den lokale behandlingsskole tildeles 20 timer som kommuneakkord. Kommuneakkorden er til fuld og endelig afregning - også for udmøntning af ny arbejdstidsaftale. Børne- og Ungerådgivningen, PUC, UU og TR aftaler selv en akkord.

HLF fremfører, at akkorden er for lav. HLF ønsker akkorden beregnet på grundlag af antal ansatte og ikke som nu antal fuldtidsansatte. Parterne er enige om funktionsbeskrivelsen for tillidsrepræsentanterne der er angivet som bilag 6.

21 Transportakkord

Parterne er enige om transportakkorden til Center for Undervisning, Pædagogisk Udviklings- Center, Professionshøjskolen og Helsingør Svømmehal som angivet i bilag 7. Det skal bemærkes, at de angivne transporttider er tur/retur til de pågældende steder, og at tidsangivelsen er decimaltal.

22 10.klasseskolen Øresund

10. klasseskolen Øresund følger arbejdstidsaftalen og lokalaftalen med nedenstående tilføjelser.

Det er aftalt, at der ikke er grundskema i uger med introforløb, brobygning, afklaringsuger, prøveperiode, svendestykke (projekter på linjerne), men at ledelse og lærere fortsat selv planlægger brugen af de samlede ressourcer indenfor de besluttede kommunale rammer.

23 Familiecentret Løvdal/Heldagsskole

Familiecentret Løvdal følger arbejdstidsaftalen og lokalaftalen. Lærerne følger den i lokalaftalen aftalte gennemsnitlige nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med skolens leder. Lærerne varetager undervisningen og de opgaver, der knytter sig hertil på Løvdalsskolen herunder samarbejde med pædagoger og deltagelse i fælles aktiviteter. Formanden for HLF varetager tillidsmandsfunktionen på familiecentret.

Særlige tillæg:
Lærerne ved Løvdalsskolen får tillæg efter overenskomsten § 5, stk. 5 (heldagsskoletillæg).  Skolen er ikke omfattet af overenskomsten § 5, stk. 6 (specialklassetillæg).

24 Bregnehøj – Den Lokale Behandlingsskole (LBS)

Den lokale behandlingsskole Bregnehøj følger arbejdstidsaftalen og lokalaftalen. Lærerne følger den i lokalaftalen aftalte gennemsnitlige nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med skolens leder. Lærerne varetager undervisningen og de opgaver, der knytter sig hertil på LBS herunder samarbejde med pædagoger og deltagelse i fælles aktiviteter. Formanden for HLF varetager tillidsmandsfunktionen på Bregnehøj.

Særlige tillæg:
Lærerne ved LBS får tillæg efter lønaftalens § 5, stk. 5 (heldagsskoletillæg). Skolen er ikke omfattet af overenskomsten § 5, stk. 6 (specialklassetillæg)

Ferieaftale:
Arbejdet i LBS er et integreret undervisnings- og behandlingstilbud. Lærerne ved LBS afholder ferie de 3 uger skolen har lukket i sommerferien og ugen mellem jul og nytår. Den øvrige ferie efter aftale med skolens ledere. Lærerne har ret til at afholde den 5. ferieuge i sammenhæng.

25 Arbejdstidsaftale for tale-/ hørelærere

Der henvises til bilag 8.

26 Helsingørtillæg

Parterne er enige om, at Helsingørtillægget erstatter undervisningstillæg, akkordtillæg og arbejdstidsbestemte tillæg.

Parterne er enige om, at Helsingørtillægget efterreguleres i starten af skoleåret 2009/2010, således at den samlede sum af undervisningstillæg, akkordtillæg og arbejdstidsbestemte tillæg tilknyttet skoleåret 2008/2009 udmøntes.

Evt. for meget udbetalt tillæg reguleres d. 1/4 2010 i forbindelse med den generelle drøftelse omkring ny løn. Alle tillæg er i 31.03.2000 – niveau.

Børnehaveklasseledere:

Helsingørtillæg for tjenestemænd: 6.018,20 kr

Helsingørtillæg for overenskomstansatte: 14.191,15 kr., heraf 11.846,83 kr. pensionsgivende

Lærere:

Helsingørtillæg for tjenestemænd: 5.918,33 kr.

Helsingørtillæg for overenskomstansatte: 12.688,47 kr., heraf 10.566,34 kr. pensionsgivende

Der sker ingen ændringer med specialklassetillægget for vidtgående specialundervisning. Dette gælder også for tillæg for vidtgående specialundervisning i forbindelse med enkeltintegrerede elever.

Undtagelser:

Helsingørtillægget gælder ikke for lærere i O-huset og i Støtteenheden. Deres nuværende tillæg fortsætter. For lærere på 10.klasseskolen Øresund ydes der et årligt tillæg på kr. 5.806 (grundbeløb pr. 31.03.2000). Dertil kommer et undervisningstillæg på 2.938,12 kr. for tjenestemænd og 9.562,29 kr.(pensionsgivende) for overenskomstansatte. For lærere på Familiecentret Løvdal ydes der et årligt tillæg som erstatning for undervisningstillæg, akkordtillæg og arbejdstidsbestemte tillæg på 7.082,74 kr. for tjenestemænd og 15.332,65 kr. heraf 12.743 kr. pensionsgivende for overenskomstansatte. Øvrige tillæg fortsætter som hidtil. For lærere på Den lokale Behandlingsskole ydes der et årligt tillæg som erstatning for undervisningstillæg, akkordtillæg og arbejdstidsbestemte tillæg på 8.694,46 kr. for tjenestemænd og 16.420,09 kr. (pensionsgivende) for overenskomstansatte. Øvrige tillæg fortsætter som hidtil. For tale-hørelærere ydes et årligt tillæg som erstatning for undervisningstillæg, akkordtillæg og arbejdstidsbestemte tillæg på 10.016,92 kr. for tjenestemænd og 16.122,50 kr. heraf 10.592,00 kr. (pensionsgivende) til overenskomstansatte. Specialklassetillægget jfr. § 5, stk. 8 (32,43 kr.) aftales til 33,43 kr. i Helsingør.

27 Fortolkningsudvalg

Der nedsættes et udvalg bestående af:

    -  repræsentant(er) for forvaltningen

    -  repræsentant(er) for Helsingør Lærerforening.

Udvalget skal være første instans ved uenighed om fortolkning af aftalerne, idet udvalget som sin fornemste opgave har at forlige eventuelle modparter i konkrete sager. Udvalget kan træffe afgørelser. Arbejdet foregår i møder som aftales, når der er behov herfor. Det er aftalt, at det i forbindelse med sager, hvor tillidsrepræsentant og skoleleder har fremsendt deres uenighedspapir, indenfor 14 dage skal være aftalt, hvornår der kan afholdes møde i fortolkningsudvalget. Børne- og Ungeforvaltningen indkalder til møde. Det godkendte referat udsendes til samtlige skoleledere og tillidsrepræsentanter.

28  Aftalens varighed og opsigelse

Aftalen gælder for skoleåret 2009/10 og 2010/2011(dog gælder pkt. 09 gennemsnitlig nettoarbejdstid for skoleårene 2006/2007 – 2011/12, inkl.)

Det er aftalt, at aftalen kan revideres gældende for skoleåret 2010/2011. Revidering skal i så fald påbegyndes inden udgangen af januar måned 2010. Aftalen kan opsiges med 6 mdr. varsel til udgangen af et skoleår. Opsiges aftalen af en af parterne, træder Arbejdstidsaftalen 2005 i kraft.

Bilag 1. Opgaver tilknyttet undervisningen/ andre opgaver

Følgende aktiviteter ER afregnet via omregningsfaktoren = opgaver i tilknytning til undervisningen (ikke udtømmende):

Brobygning/overgange

Dimissionsfest (afgangslærere)

Efterbehandling af møder

Ekskursioner

Elevplaner

Elevsamtaler

Fagteam, fagudvalgsarbejde

Forberedelse og evaluering af egen undervisningen

Forældreinformation

Forældremøder

Fælles forberedelse (grupper af lærere/børnehaveklasseledere)

Klargøring inden undervisningen

Klassefester

Klassekonferencer

Møder med kontaktforældre

Oprydning/afrigning efter undervisningen

Pausetid

Samarbejde/møder med andre (f.eks. BUR, SOC, SUND, SFO, UU m.v.)

Samarbejde mellem lærere

Samarbejde med ledelse

Selvstyrende team

Skole/hjemsamarbejde

Skolefester

Sociale arrangementer med elever og/eller forældre

Statusrapporter

Supervision

Teamsamarbejde

Teamudviklingssamtaler

Tilsyn med elever (inkl. gård-/gangvagt m.v.)Følgende aktiviteter tildeles særskilt tid (ikke udtømmende):

Afdelingskoordinatorer

Afgangsprøver – supplerende tid

Aldersreduktion

Censur – supplerende tid

Efter- og videreuddannelse

Ekstra klasselærertid ved >22 elever i klassen

Faglige vejledere

Fagudvalgsformænd

Klasselærertid

Kommunale netværksgrupper

Kontaktlærer for elevråd

Kurser

Lejrskoler – supplerende tid

Personalemøder

Medlemmer af konsultationsforum

MUS/PUS

Mødeleder for pædagogisk råd

Møder i A-med

Møder i pædagogisk udvalg

Opsyn ved prøver ud over normal skematid

Overført tid fra året før

Overordnede administrative funktioner

Planlægning alle lærere

Projektopgaven – supplerende tid (se særskilt vejledning)

Pædagogisk råd

Pædagogiske arrangementer

Pædagogiske dage

Sikkerhedsrepræsentant

Skemalægning

Skolebestyrelsesarbejde

Skolebibliotek - diverse

Skolebibliotek – materialemøder

Skolebibliotek – tid til administration

Skolebibliotek - åbningstid

SSPK-repræsentant

Særlige udvalg

Testlærer

Tillidsrepræsentant

Tilsyn med samlinger, lokaler m.v.

Transporttid

Tutor for nye kolleger

 

Bilag 2  Eksamination og censorvirksomhed.Parterne er enige om, at tildelingen af tid til prøver og censorvirksomhed afregnes ud fra nedenstående tildelinger fratrukket den planlagte undervisningstid ganget med faktoren. Dette gælder dog ikke for projektopgaven, hvor grundskemaet består.For de bundne fag er det aftalt, at den supplerende tid indregnes.

For udtræksfag er det aftalt, at den supplerende tid udbetales med kr. 191,00 (31/3-00 niveau) pr. time medmindre leder og lærer aftaler anden opgaveløsning.For prøver i 9. og 10. klasse tildeles:Mundtlige prøver alle fag:9. klasse:

10 timer pr. hold + 1,00 time pr. elevVedr. prøven dansk:       Ved prøveform A gælder ovenstående

                                   Ved prøveform B gælder 10 timer + 1,15 pr. elevSkriftlige prøver bundne fag

Vilkår for retning af de bundne skriftlige prøver aftales på skolen mellem lærer og leder.10. klasse:

For dansk og matematik (i alt for skriftlig og mundtlig):

11 timer pr. hold + 1,50 time pr. elev.Sprogfag (i alt for skriftlig og mundtlig):

11 timer pr. hold + 1,25 time pr. elevØvrige mundtlige prøver:

11 timer pr. hold + 1,00 time pr. elev.

Første gang en lærer fører elever op i et fag til FSA/FSU tildeles yderligere 10 timer pr. fag.Praktiske prøver (sløjd, håndarbejde og hjemkundskab):

12 timer pr. holdProjektopgaven eller lignende:

0,50 time/elev til vurdering, skriftligt udtalelse og karaktergivning. Grundskema bevares. Lærerens tilstedeværelse til fremlæggelse udover lærerens grundskema tillægges som anden tid.

Censur 9. og 10. klasse

20 timer/hold + 3 timer ekstra, hvis prøven afvikles over 2 dage (incl. transport inden for kommunen).Ved censorvirksomhed uden for kommunen tildeles yderligere faktisk medgået tid til transport.

 

 

Bilag 3    Pædagogisk servicecenter

 

Danmarks Skolebibliotekarer har i 2005 udsendt pjecen: Skolebiblioteket som læringscenter – udvikling til fremtiden.Det er ikke muligt at give en udtømmende beskrivelse af opgaveløsningen i et Pædagogisk servicecenter, der vil være dækkende for alle skoler, da det enkelte servicecenters niveau afspejles af de ressourcer, der afsættes kommunalt/lokalt.Følgende elementer kan fx indgå i opgaveløsningen – listen er ikke udtømmende: • Åbningstid
 • Administrativt arbejde
 • Undervisning i bibliotekskundskab og forberedelse af denne.
 • Faglig ajourføring - læsning af bøger
 • Udarbejdelse af boganmeldelser
 • Ansvar for IT og mediatekdel og klargøring og vedligeholdelse af samme
 • Faglig ajourføring på IT og mediedelen, herunder diverse software
 • Udarbejdelse af undervisningsmaterialer
 • Assistance i forbindelse med projektopgaver - udover åbningstiden
 • Rådgivning og vejledning af personalet
 • Igangsætter og koordinator for skolens udviklingsmål – fokus på internationalisering og globalisering (Comenius)Der skal afsættes timer til deltagelse i materialeudvalgsmøder

 

Bilag 4 Sikkerhedsrepræsentanter

 

Sikkerhedsrepræsentantens arbejde er omfattet af arbejdsmiljølovens bestemmelser, hvis formål det er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er i fokus med henblik på trivslen på arbejdspladsen.Sikkerhedsrepræsentanter er medlem arbejdspladsens sikkerhedsgruppe.Sikkerhedsrepræsentanten skal have tid til at varetage sikkerhedsarbejdet i flg.

Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø § 9 stk. 2, 3 og 4.De vigtigste opgaver og funktioner er i flg. Arbejdsministeriets bekendtgørelse 575 om virksomhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde uddrag af kapitel 4 (sammendrag):

·         deltagelse i kortlægning og kontrol af, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige

·         kontrol af, om arbejde, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med bekendtgørelser og øvrige bestemmelser,

·         kontrol af, at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde

·         kontrol af, at stoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser og metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme

·         kontrol af, at der gives effektiv oplæring og instruktion

·         deltage i undersøgelse af ulykker mv.

·         deltage i planlægningen - før der træffes endelig beslutning - af skolens sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder deltage i arbejdspladsvurdering (APV) og byggesagsbehandling

·         fremsætte forslag til sikkerhedsudvalget om nye opgaver, forbedringer og løsninger samt deltage i de møder, som udvalget holder med sikkerhedsgrupperne.

 

Bilag 5   Funktionsbeskrivelse for SSPK-kontaktlærere i Helsingør Kommune

 

 

SSPK kontaktlæreren skal fungere som bindeled mellem og til:

 • De 6 distrikts- og lokaludvalg, skolen og det øvrige arbejde i SSPK-organisationen.
 • Skolens personale, ledelsen og skolebestyrelsen.
 • Elever, forældre og andre voksne med relation til børn og unge.
 • Institutioner, det frivillige forenings- og organisationsliv.
 • Sundhedsplejen og fagrelateret personale.
 • Børne- og Ungeforvaltningen.
 • SSPK-organisationen, herunder det samlede lokaludvalg. 
 • Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • Kultur- og fritidsforvaltningen.
 • Lokalpolitiet.
 • Øvrige repræsentanter fra lokalsamfundet, beboerrådgivere etc.SSPK kontaktlæreren skal i relation til det kriminalitets-, socialt- og sundhedsforebyggende:

 • Arbejde, indsamle, formidle og koordinere faktuel oplysning og viden om brug og misbrug af rus- og nydelsesmidler samt ungdomskriminalitet:
 • forestå fremskaffelse/ anskaffelse af aktuelt og relevant undervisningsmateriale for samtlige klassetrin og være ambassadør for at implementere den kriminalpræventive lærervejledning.
 • deltage i metodeudviklende arbejde i form af udvikling af nye undervisningsmaterialer og projekter.SSPK-kontaktlæreren:

 • er den enkelte skoles repræsentant i de respektive distriktsudvalg og lokaludvalget.
 • deltager i SSPK-lærerkollegiets møde- og kursusrække.
 • formidler fast relevante kriminalpræventiv information og kursustilbud til hele skolens lærerkollegium.
 • formidler kontakt til relevante faggrupper i forbindelse med afvikling af forældremøder/foredrag, undervisningsforløb og kampagner i forhold til sundhedslære, forebyggelse af kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd.
 • skal sikre aktuel evaluering af klasserne/skolens arbejde med kriminalpræventive emner og forløb.SSPK-kontaktlæreren skal fungere som kontaktperson ved aktuelle sager, hvor der er kriminalitetsproblemer og sociale vanskeligheder med elever

hvor skolen indgår i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med øvrige faggrupper med henblik på løsning af akut opståede problemstillinger i lokalområdet i relation til det forebyggende arbejde i forbindelse med råd og vejledning af forældre, elever og den øvrige lærerstab.

 

Bilag 6  Funktionsbeskrivelse for tillidsrepræsentanter i Helsingør kommune.Bilag fra HLF på vej 

Der henvises til Rammeaftale (MED) kapitel 3, § 11 stk. 1-4 samt bilag 3.

 

Det er tillidsrepræsentantens opgave at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold

 

TR-opgaver i forhold til ledelsen:

At være talsmand for medarbejderne over for ledelsen.

At forelægge forslag, henstillinger og klager for ledelsen.

At optage forhandlinger med ledelsen om lokale spørgsmål.

At være orienteret om forestående ansættelser og af afskedigelser og konsekvenserne af disse.

At modtage, videregive og drøfte informationer til og fra ledelsen.

At være sparringspartner over for ledelsen.

At samarbejde med ledelsen om arbejdstid. Herunder planlægning af nyt skoleår.

 

TR-opgaver i forhold til det enkelte medlem:

At vejlede og rådgive medlemmer i forbindelse med sygdom, afsked, pension samt løn- og ansættelsesforhold.  

At deltage i tjenstlige samtaler som bisidder og herunder sygesamtaler med socialforvaltningen, Danmarks Lærerforening og Helsingør Lærerforening, hvis den enkelte ønsker det.

At vejlede og rådgive vedr. pligter og rettigheder.TR-opgaver i forhold til øvrige ansatte:

-  At samtale med og orientere de ansatte, herunder nye medlemmer.

-  At afholde medlemsmøder på skolen om aktuelle emner/forhold.

   (f. eks. information om arbejdstidsaftale, sygdomspolitik o.s.v. )

-  At formidle relevante materialer og information.

-  At deltage i problemløsning vedr. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.TR-opgaver i relation til forberedelse og ajourføring:

-  At gennemlæse diverse publikationer af faglig og pædagogisk art, div. lovstof samt øvrige materialer.

-  At samarbejde med suppleant.  

-  At være generelt forberedt til møder vedrørende tjenstlige forhold. 

TR-opgaver i relation til uddannelse:

Rammeaftalen (MED) §5 gælder, dvs. at der gives den fornødne tjenestefrihed til uddannelse mod at Helsingør Lærerforening refunderer udgiften til løn.
Bilag 7  Transporttid

 

TRANSPORTTID

 

Center for undervisning

P.U.C.

D.P.U

SVØMMEHAL

SKOLE

OFF.

BIL

OFF.

BIL

OFF.

BIL

OFF.

BIL

HO

2,73

1,17

1,47

0,67

3,17

2,00

1,57

0,67

TI

2,67

1,00

1,37

0,67

3,07

2,00

1,68

0,67

NY

2,60

1,17

1,13

0,50

3,25

2,00

1,08

0,50

HE

2,92

1,34

1,25

0,60

2,97

2,00

1,63

0,60

AP

2,92

1,34

1,25

0,60

2,97

2,00

1,63

0,60

NV

2,55

1,17

0,65

0,33

2,72

1,67

0,93

0,33

GU

2,25

1,17

0,00

0,17

2,63

1,67

0,80

0,33

2,12

1,17

0,78

0,25

2,68

1,67

0,48

0,17

BO

1,68

1,17

0,75

0,33

2,15

1,67

0,48

0,17

SN

1,62

1,17

0,95

0,50

2,25

1,67

0,80

0,17

1,67

0,92

1,13

0,40

2,15

1,50

1,02

0,33

TIB

2,00

0,92

1,37

0,50

2,27

1,50

1,30

0,33

GR

1,95

0,92

1,52

0,50

2,45

1,50

1,03

0,33

2,83

1,17

0,97

0,25

2,75

1,67

0,78

0,33

BY

2,02

1,34

0,55

0,33

2,42

1,83

0,95

0,50

KO

1,97

1,34

0,40

0,33

2,33

1,83

0,73

0,50

ESP

2,55

1,17

1,18

0,50

2,25

1,67

1,32

0,33

10. KL.

2,58

1,17

0,52

0,33

2,78

1,67

1,25

0,33Ovenstående transporttider er transport frem og tilbage fra ovenstående skoler til de pågældende kursussteder/svømmehal.Tiderne er angivet som decimaltal, dvs. at 2,25 time = 2 timer 15 min.
Bilag 8  Arbejdstidsaftale for tale-/hørepædagogerDer indgås en helhedsaftale for den samlede arbejdstid med udgangspunkt i 23 undervisningslektioner for tale-hørepædagogerne og 24 undervisningslektioner for børnehaveklasseleder. Der skelnes ikke, når tale-/hørepædagogerne kan blive nødt til at veksle undervisningstid til anden tid, tillæg udbetales alligevel.

 

Følgende arbejdsopgaver kan indgå i opgaveløsningen (listen er ikke udtømmende):

·         egen forberedelse – og efterbehandling af: undervisning, diverse møder, rådgivning og vejledningsmøder, konferencer, testning, scoring, vurdering og sammenfatning.

·         forberedelse af udviklings- og lønsamtaler og fagligt udvalgsarbejde.

·         modtagelse og besvarelse af henvendelser fra forældre udenfor arbejdspladsen.

·         faglig ajourføring.

·         kurser for hele eller dele af Børne- og Ungerådgivningen, f.eks. virksomhedsplansmøder

·         vore projekter og indsatsområder,

·         planlægnings- og evalueringsmøder af forskellige udviklingsaktiviteter i teams

·         deltagelse i faste faglige udviklingsgrupper,

·         Mini-teamsamarbejde,

·         distriktsgruppens møder,

·         fællesmøder incl. temafællesmøder i Børne- og Ungerådgivningen,

·         deltagelse i forskellige udvalgsarbejder (f.eks. stammegruppe, faktafolder m.v.)

·         fælles kompetenceudvikling,

·         supervision, gensidig, ved ledelsen, ved konsulent

·         medarbejder udviklingssamtaler/lønsamtaler

·         faggruppesamtaler med ledelsen.

·         talehøreundervisning,

·         observationer – individuelt eller i grupper,

·         undersøgelser af børn med henblik på undervisning/rådgivning,

·         rådgivning og vejledning til forældre, lærere og andre relevante personer, der konkret arbejder med barnet,

·         demonstration af tekniske hjælpemidler, f.eks. FM anlæg, eller særligt undervisnings-materiale,

·         konferencer med forældre/lærere/pædagoger om henviste børns undervisning,

·         samarbejdsmøder omkring henviste børn,

·         behandlingskonferencer med andre fagpersoner om konkrete børn med specielle behov.

·         egne korte kurser, der skal opfylde Børne- og Ungerådgivningens målsætning eller tale-/hørepædagogernes primæropgave,

·         besøg og samarbejde med specialinstitution omkring konkrete børn,

·         tværssamarbejde,

·         samarbejde med tolke i forbindelse med forberedelse/efterbehandling af et møde,

·         generel faglig vejleding på skoler og i institutioner,

·         generelle koordineringsmøder med andre,

·         dialogmødet,

·         sagsførerfunktion med tilhørende opgaver,

·         udarbejdelse af rapporter til andre (forældre/institution/speciallæger/undervisningsmin.)

·         visitationer til diverse specialtilbud,

·         referatskrivning,

·         læsning af erklæringer fra andre fagpersoner omkring henviste børn,

·         henvendelser fra andre fagpersoner om nye børn,

·         møder med ledelsen i forbindelse med afklaring af diverse forhold omkring konkrete børn (visitation, økonomi),

·         samarbejde med ledelse/administration på skolerne,

·         samarbejde med ledelsen omkring årsplanlægning,

·         deltagelse i klassekonferencer,

·         materialeindkøb,

·         ansøgninger om hjælpemidler

·         planlægning af fælles arbejde

·         journalføring

·         tid til klasselærerfunktion til talegrupperne

 

 

Bilag 9 Praktikaftale

 

Aftale mellem Helsingør Lærerforening og Helsingør Kommune om undervisning og vejledning af lærerstuderende i praktik.

 

 

Med det formål at gøre skolerne uafhængige af seminariernes planlægning af de lærerstuderendes praktik og dermed sikre en hensigtsmæssig planlægning af skoleåret er det aftalt, at tilbagefaldsbestemmelsen om, at arbejdstimerne indgår i opgørelsen af lærernes arbejdstid fraviges, og at der i alle tilfælde sker udbetaling af honorar/vederlag i forbindelse med lærerstuderende i praktik.Alle vederlag gives efter aktuelle gældende satser.1. Praktiktimer

Der ydes et vederlag pr. praktiktime for hver deltagende lærerstuderende.

Vederlag ydes for lektioner af 45 minutters varighed. Lektioner af anden varighed omregnes til enheder af 45 minutter, hvorefter vederlaget beregnes.Bemærkning:

Ved praktiktimer forstås alle undervisningstimer, hvori lærerstuderende deltager som led i uddannelsen, herunder alle praktiktimer i skoleperioden. Alle praktiktimer, herunder i skoleperiodens aleneperiode, indgår i den ansattes aktivitetsplan.I aleneperioden er praktiklæreren under ansvar over for skolens ledelse til rådighed for løsning af opgaver vedrørende praktik. Praktiklæreren administrerer selv tiden, men skolens ledelse kan henvise eller pålægge læreren individuelle eller kollektive opgaver, der vedrører praktik – herunder opgaver fra nedenstående liste. Listen er ikke udtømmende:

- selvstudie i forhold til vejledningsopgaver, supervision mv.

- udvikling af evalueringsformer m.v. i forhold til lærerstuderende i praktik.

- flere praktiklæreres fælles udviklingsaktiviteter, kompetenceudvikling mv. i forhold til vejlederrollen.

- udvikling af praktikvirksomhed med seminariet.

- samarbejdsopgaver vedrørende praktik med de andre lærere/seminarielærere.Læreren kan ikke varetage vikaropgaver i praktikanternes aleneperiode.2. Vejledningstimer

Til varetagelse af vejledning i forbindelse med praktikken ydes et vederlag pr. vejledningstime.Bemærkning:

Der betales for en arbejdstime (60 minutter) pr. vejledningstime, idet der for hver 45 minutters vejledning af praktikhold beregnes yderligere 15 minutter, som dækker lærernes opgaver med kontakt til seminariet, hvis tidsmæssige omfang ikke kan opgøres konkret.

Vejledningstimerne omfatter både før -og eftervejledning.3. Skriftlig udtalelse

For skriftlig udtalelse i forbindelse med vurdering af egnethed og den afsluttende bedømmelse ydes et vederlag pr. studerende.Hvis bedømmelsen foretages af flere lærere, fordeles vederlaget forholdsmæssigt.4. Samarbejde med seminariet

                 For samarbejde med seminariet, herunder

                 - praktiklærernes samarbejde med seminariet om den enkelte gruppe,

                 - praktiklærerens samarbejde med ledelsen og/eller seminariet,

- praktikskoleledelsen samarbejde med seminariet om evaluering og udvikling af praktikordninger mv.

- præsentationsmøder på seminariet,

ydes et vederlag pr. time, der medgår til opgaven. Vederlaget

ydes pr. påbegyndt halve time.

I den medgåede tid indgår evt. rejsetid.

Desuden ydes rejsegodtgørelse efter gældende regler.5. Praktikundervisning (af lærerstuderende)

Undervisning af lærerstuderende vederlægges pr. lektion af 45 minutters varighed.

                

                 Bemærkning:

                                   Praktikundervisning rekvireres af seminariet i sammenhæng med praktiktimer.

Praktikundervisningen organiseres af praktikskolen og tilrettelægges i overensstemmelse med bekendtgørelsen, mål og CKF samt lokale studieordninger.6. Ledelses- og koordineringsopgaver

Varetagelse af den enkelte skoles ledelses- og koordineringsopgave i forbindelse med praktikken vederlægges pr. praktiktime for hver deltagende studerende.

Vederlaget tilfalder den skoleleder eller souschef/afdelingsleder, der varetager opgaveløsningen. Efter aftale mellem tillidsrepræsentant og skoleleder kan vederlaget dog helt eller delvist tilfalde en eller flere lærere, der under ansvar overfor skolelederen varetager opgaveløsningen.Bemærkning:

Ved den enkelte skoles ledelses- og koordineringsopgaver forstås de opgaver, der knytter sig til skolens virksomhed:

- koordinering, beslutning og orientering om i hvilke klasser, klassetrin og hos hvilke lærere, de rekvirerede praktiktimer skal afvikles

- administrative opgaver i tilknytning til organisering af praktikvirksomheden ved skolen, herunder information af praktiklærerne

- organisering af praktikundervisningen

- koordinering og ansvar for så vidt angår skriftlig bedømmelse

- ledelsesmæssigt ansvar for at praktiklærernes virksomhed gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen og inde for rammerne af de lokale studieordninger7. Feriegodtgørelse

                      Til udbetalte beløb efter pkt. 1 – 6 ydes der særlig feriegodtgørelse på 1,7 %.8. Pension

For alle beløb i denne aftale ydes pensionsbidrag til overenskomstansatte i henhold til § 8 i overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen.

9. Udbetaling

Vederlag i henhold til pkt. 1 - 6 indstilles til udbetaling umiddelbart efter praktikperioden.

 

Bilag 10 Aftale om O-hus-lærerne og akut-læseteamO-hus lærere

Parterne er enige om, at O-hus lærerne er organisatorisk placeret under BUR.O-huslærerne følger den i lokalaftalen aftalte gennemsnitlige nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med koordinator og leder.O-huslærerne varetager undervisningsopgaverne og de dertil knyttede opgaver, der relaterer sig til eleverne i O-husregi og supporterne på skolerne.O-huslærerne bevarer deres nuværende samlede løn. Det er desuden aftalt, at der ydes et årligt tillæg på 18.000 kr. (01.08.2005) til endelig afregning for samtlige tillæg, undervisning, akkord osv.. Der udløses derfor ikke yderligere tillæg for virket, dog ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.

 

Akut-læseteam

Parterne er enige om, at akutlæseteamet er organisatorisk placeret under BUR.Lærerne i Akut- læseteamet følger den i lokalaftalen aftalte gennemsnitlige nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med koordinator og leder.Lærerne i Akut-læseteamet varetager opgaver på kommunens skoler, herunder undervisningsopgaver og mødeaktivitet i samarbejde med lærere og læsevejledere på skolerne.Lærerne i Akut-læseteamet bevarer deres nuværende samlede løn. Det er desuden aftalt, at der ydes et årligt tillæg på 18.000 kr. (01.08.2005) til endelig afregning for samtlige tillæg, undervisning, akkord osv.. Der udløses derfor ikke yderligere tillæg for virket, dog ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.