LØN & VILKÅR Arbejdstid

Lokalaftale 2011-2012

Kongekajen vinter

Den lokale Arbejdstidsaftale er opsagt

Arbejdstidsaftalen 08 har nu snart kørt i 2 år, og det er tid til genforhandling. Da det første forhandlingsmøde mellem forvaltning og HLFlå medio januar, og HLF ikke der kunne sige ja til en ensidig forhøjelse af det maksimale undervisningstimetal, opsagde forvaltningen aftalen. Fristen for opsigelsen var 1. februar, men vi kan stadig  forhandle. Det vil blive skolernes behov for planlægning af det nye skoleår, der vil sætte deadline for forhandlingsmulighederne. Forvaltningen mener, vi skal afslutte omkring 1. marts.

Opnås der ikke enighed om en redigering af den nuværende aftale, er alternativet en 05-aftale. Den aftale vi arbejdede efter før. Opnås der heller ikke enighed om den, kan scenariet være at arbejde efter mødeplan. Lad os endelig håbe vi kan finde en udvej, der ikke går i den retning. At arbejde efter mødeplan vil betyde et minutiøst tælleri. Det er ikke attraktivt for nogle af parterne.

 Begge parter har da også udtrykt ønske om at fortsætte den nuværende aftale.  Forvaltningen hævder dog, at aftalen er for dyr, og at den ikke har været resurseneutral. Dette ser HLF i sammenhæng med de fejl, der kom frem i  grundarbejdet til 08- aftalen, hvor vi blev opmærksomme på fejl i administrationen af 05-aftalen. Nogle vil nok huske, der blev indgået en aftale om kompensation i form af enkelte fridage for lærerne på nogle skoler.

Vi har præciseret, at opsigelsen så også gælder børnehaveklasseledernes aftale. Bhkll. har flere gange fremført, at de mener, der er opgaver som ikke blev registreret på tastedagen, og at de derfor burde have en højere faktor.


 

LOKALAFTALE SKOLEÅRET

2011/2012 HELSINGØR KOMMUNE


Version 05.05.2011

Indholdsfortegnelse side

Forord
01. Skolevæsenets målsætning
02. Skolevæsenets ressourcer
03. Helhedsaftaler
04. Overordnede generelle aftaler for skoleårets planlægning
04a Arbejdstid
04b Elevplaner
04c Feriebestemmelserne
04d Frikøbte organisationsvalgte
04e Klasselærere
04f Kontaktlærere for tosprogede elever
04g Kursusdeltagelse
04h Lejrskoler o.l.
04i Mellemtimer
04j Overarbejde
04k Pauser og tilsyn m.v.
04l Prøve og censorvirksomhed
04m Pædagogisk Servicecenter
04n Rejser, der udføres som en del af tjenesten
04o Skoletid
04p SSPK-kontaktlærere
04q Tillidsrepræsentanter
04r Tjeneste uden for fast arbejdstid (transportakkord)
04s Undervisningstillæg
04t Praktikaftale
04u Supervision
05. Specielle aftaler
05a Familiecentret Løvdal/Heldagsskole
05b Bregnehøj – Den Lokale Behandlingsskole (LBS)
05c Arbejdstidsaftale for tale- hørelærere
06. Fortolkningsudvalg
07. Aftalens varighed og opsigelse
Bilag 1 Funktionsbeskrivelse for kontaktlærerordning for tosprogede elever
Bilag 2 Eksempler på kursusforløb under skoletid
Bilag 3 Prøve- og censorvirksomhed
Bilag 4 Funktionsbeskrivelse for SSPK-kontaktlærere i Helsingør Kommune
Bilag 5 Funktionsbeskr. for tillidsrepræsentanter i Helsingør kommune
Bilag 6 Transporttid
Bilag 7 Aktiviteter, der defineres som undervisning og udløser u.v.tillæg
Bilag 8 HLF’s fortolkning af ordet supervision
Bilag 9 Praktikaftale
Bilag 10 Arbejdstidsaftale for tale-/hørepædagoger
Bilag 11 Aftale om O-hus-lærerne og akut-læseteam

Forord


I folkeskolen er der tradition for, at den enkelte medarbejder tillægges en stor grad af frihed og selvstændighed i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af skolens pædagogiske arbejde. Arbejdstidsaftalen 2005 for lærere og denne lokalaftale ændrer ikke ved denne frihedsgrad, men den udtrykker både krav og forventninger til et øget samarbejde om og med eleverne.

Der er enighed mellem parterne om:

* Formålet om, at arbejdstidsaftalen skal understøtte folkeskolelovens intentioner om kvalitet i undervisningen.

* Princippet om, at arbejdet tilrettelægges på en måde, som er administrativ enkel, og som giver lærerne/ lærerteamet et professionelt råderum i et system med totalrammestyring samtidig med at vi fastholder et fælles skolevæsen baseret på mål-, ramme-, værdi- og kulturstyring.

I øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til Arbejdstidsaftale 05 for lærere.

Helsingør Lærerforening ønsker desuden at en aftale skal give ens arbejdsbetingelser for lærerne.

Parterne er derfor enige om, at aftaler skal bygge på:
• Øget samvær mellem elever og lærere opprioriteres gennem det udvidede undervisningsbegreb
• Fleksibel planlægning af skoleåret
• At det er muligt at fortsætte/ indføre den skemaløse skole
• At lærerne får stort råderum til planlægning og udførelse af arbejdet indenfor den tildelte arbejdstid
• Smidig og enkel administration
• Størst mulig udlægning af kompetence i alle led


Helsingør 2011

Helsingør Lærerforening - Vera Sandby Hansen

Helsingør Kommune - Bjarne Caspersen

01. Skolevæsenets målsætning

Parterne er enige om, at arbejdstidsaftalen skal understøtte folkeskolelovens intentioner om kvalitet i undervisningen.

Parterne er derfor enige om at tage udgangspunkt i de centrale aftaleparters notat: ”En skole på vej” der er en generel beskrivelse af skolens daglige undervisning. Bilaget drøfter lærerrollen, undervisningsbegrebet, organiseringen og lederrollen. Disse elementer indgår i drøftelserne sammen med f.eks. målene for undervisningens indhold og struktur, lærersamarbejdet (f.eks. arbejdet i team), skole/ hjemsamarbejdet, skoleledelse, skolens fysiske rammer, elevtalsudviklingen samt handleplaner.

Vedr. planlægningen af skoleåret er parterne enige om, at grundlaget for den pædagogiske aktivitet er:
- arbejdstidsaftalen, bilaget om ”en skole på vej”*
- Helsingør Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
- Helsingør Kommunes budgetbeskrivelse 2011 – 2014 for budgetområde 13, skoler
- Helsingør Kommunes politikker på området
- Værdigrundlag for ledelse i Helsingør Kommunes skolevæsen
* Vedr. ”En skole på vej” er parterne enige om, at drøftelsen på skolen om disse forhold er en forpligtelse for ledelsen, men at tillidsrepræsentanterne også har en forpligtelse til at sørge for at drøftelsen gennemføres.

02. Skolevæsenets ressourcer

Den pædagogiske målsætning kombineres i forhandlingerne med en drøftelse af den ressourcemæssige ramme og parterne er enige om, at der tages udgangspunkt i de bestående budgetvilkår med forventet fremskrivning af norm og mængder samt løn- og prisfremskrivning.

Helsingør Kommune vil revurdere mulighederne for at nedsætte gennemsnitsudgiften pr. elev i folkeskolen.

Helsingør Lærerforening vurderer, at der ikke er afsat tilstrækkelige ressourcer til at opfylde kommunens målsætninger på folkeskoleområdet.

03. Helhedsaftaler

Skoleleder og tillidsrepræsentant har mulighed for at indgå helhedsaftaler i henhold til Arbejdstidsaftale § 7 stk. 6.

04. Overordnede generelle aftaler for skoleårets planlægning

 
Parterne er enige om, at alle kommuneakkorder fastlægges i forbindelse med skoleårets planlægning, og at de ikke reguleres i løbet af året, hvis elevtallet ændrer sig i op- eller nedadgående retning.

Parterne er enige om følgende aftaler:

04a. Arbejdstid

Parterne er enige om at der arbejdes med en gennemsnitlig nettoarbejdstid på 1679,8 time over en 6-årig periode, hvor ordningen vil være udgiftsneutral. Der kompenseres for evt. merarbejde i relation til en gennemsnitlig nettoarbejdstid i tilfælde af, at en børnehaveklasseleder/lærer forlader Helsingør kommune i løbet af den 6-årige periode. Kompensationen udbetales som overtidsbetaling.

Børnehaveklasseledernes/lærernes årlige bruttoarbejdstid er 1924 timer for fuldtidsansatte. Med fradrag af 9 helligdage, heraf 3 flytbare, og 5 ugers ferie er antallet af nettoarbejdstimer varierende:

06/07 1672,4
07/08 1672,4
08/09 1672,4
09/10 1679,8
10/11 1694,2
11/12 1687,2

04b Elevplaner


Aftalen om minimumsmodel for elevplaner fastholdes. Der skal gives tid, hvis opgaven udvides.

04c Feriebestemmelserne

 
Principperne i lokalaftalen for 2010/11 videreføres.

Ferien placeres således, at 4 uger i skoleåret 2011/12 afvikles i uge 27, 28, 29, 30 samt en uge i uge 42.

04d Frikøbte organisationsvalgte

I henhold til bemærkninger til arbejdstidsaftalens § 5.

04e Klasselærere

 
Parterne enige om, at tilbagefaldsreglen i Arbejdstidsaftalen, bilag 1, afsnit 1 gælder. Der sker altså ikke en ændring af klasselærerfunktionen i forhold til tilbagefaldsreglen. Dette indebærer, at der ikke skal aftales funktionstillæg for opgaven.
Det er aftalt, at klasselærere inkl. børnehaveklasseledere i klasser med 23 elever eller flere elever uafhængigt af beskæftigelsesgraden tillægges 10 ekstra timer i individuel tid, således at puljen hedder 375 + 10 for lærere og 320 + 10 for børnehaveklasseledere.

04f Kontaktlærere for tosprogede elever.

 
Til varetagelse af arbejdet som kontaktlærere for tosprogede elever jfr. bilag 1, afsætter skolen den nødvendige tid.

04g Kursusdeltagelse

Der henvises til bilag 2

04h Lejrskoler o.l.

 
Parterne er enige om, at tilbagefaldsbestemmelsen i bilag 1 til Arbejdstidsaftalen pkt. 5 gælder.

04i Mellemtimer

Hvis en lærer på eget initiativ forud for skemalægningen giver udtryk for ønske om mellemtime / mellemtimer, kan dette ske efter aftale mellem TR og skoleleder, hvis der anmodes skriftligt herom.
Disse ønskede mellemtimer indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen.

04j Overarbejde

 
Pålagt overarbejde ud over den aftalte årsnorm bør så vidt muligt undgås. Parterne er enige om en overtidsbetaling på 1,5 time pr. overtime for de første 30 overtimer og 2,25 time pr. overtime derudover. I dette beløb er afregnet for alt, dog ikke for undervisningstillæg.

04k Pauser og tilsyn m.v.

 
Pauser og tilsyn med elever afregnes med faktisk medgået tid.

04l Prøve og censorvirksomhed

 
Parterne er enige om timetildeling som angivet i bilag 3. Der henvises i øvrigt til protokollat 4 i Arbejdstidsaftale 05.

04m Pædagogisk servicecenter

Parterne er enige om, at det pædagogiske servicecenter bør være åbent (og principielt med bemanding) hele skoledagen.
Åbningstid og administrationstid aftales lokalt på den enkelte skole.
Åbningstid afregnes som undervisningstid.

Den individuelle tid benyttes bl.a. til følgende opgaver:
• Skolebibliotekarens forberedelse og efterbehandling af blandt andet
• planlægning af kurser for - og besøg af - elever.
• udvælgelse af materialer i forbindelse med elevernes undervisning, herunder klassebesøg på skolebiblioteket
• planlægning og udvælgelse af materialer til læsekurser.
• planlægning og evaluering i forbindelse med features, tema- og studieuger.
• forberedelse og evaluering i forbindelse med projektopgaver og projektarbejde.
• tilrettelæggelse af aktiviteter på biblioteket.
• egen forberedelse og efterbehandling til møder i f.eks. fagudvalg, fælleskommunale og lokale materialeudvalg m.v., herunder koordinering af indkøb i forhold til skolens øvrige materialesamling.
• egen forberedelse og efterbehandling af forældrearrangementer, bestyrelsesmøder mv.
• forberedelse af undervisningsforløb, hvor skolebibliotekaren samarbejder med klassens lærer(e) om undervisningen.

Skolebibliotekarens selvstændige faglige ajourføring. Der er at orientere sig om f.eks.:

• de forskellige nye undervisningsmidler på markedet.
• undervisningsmaterialer på Uddannelseshuset og Amtscentret for undervisning
• boglige, audiovisuelle og elektroniske undervisningsmidler.
• bøger, der kan bruges til frilæsning for eleverne.

04n Rejser, der udføres som en del af tjenesten

Parterne er enige om, at tilbagefaldsbestemmelsen i bilag 1 til Arbejdstidsaftalen pkt. 3 gælder.

04o Skoletid

Opgaver der ikke er placeret i udviklings- og/eller individuel tid.

04p SSPK-kontaktlærere

 
Til varetagelse af arbejdet som SSPK-kontaktlærere jfr. bilag 4, afsætter skolen den nødvendige tid, herunder den nødvendige tid til kommunale møder i SSPK-regi.

04q Tillidsrepræsentanter

 
Der er enighed om, at den nuværende kommuneakkord fortsætter med
- en grundtildeling på 80 timer pr. skole og
- en faktor på 4,9 pr. fuldtidsansat lærer/børnehaveklasseleder.
TR-kontaktperson på Bregnehøj – den lokale behandlingsskole – og på Familiecenter Løvdal tildeles hver 20 timer som kommuneakkord.

Kommuneakkorden er til fuld og endelig afregning - også for projekt klarere mål m.v., perspektivplan, ny løn udmøntning af arbejdstidsaftale og totalrammestyring.

Parterne er enige om funktionsbeskrivelsen for tillidsrepræsentanterne, der er angivet som bilag 5.

Vedrørende TR’s kompensation for undervisningstillæg beregnes som i følgende eksempler:

Eksempel 1:

Skole med 30 fuldtidsstillinger som lærere og børnehaveklasseledere, TR-akkord: 227 timer

Kompensation: Lærer på ”Ny løn”: 227 x gældende uv-tillægssats x 90 %
Lærer på ”gl. løn”: 227 x gældende uv-tillægssats x 90 %

Eksempel 2:

Skole med 50 fuldtidsstillinger som lærere og børnehaveklasseledere. TR-akkord: 325 timer

Kompensation: Lærer på ”Ny løn”: 325 x gældende uv-tillægssats x 90 %
Lærer på ”gl. løn”: 325 x gældende uv-tillægssats x 90 %


04r Tjeneste uden for fast arbejdstid (transportakkord)

Parterne er enige om transportakkorden til Center for undervisning, Uddannelseshuset, Danmarks Pædagogiske Universitet og svømmehal som angivet i bilag 6.

Det skal bemærkes, at de angivne transporttider er tur/retur til de pågældende steder, og at tidsangivelsen er decimaltal.

04s Undervisningstillæg

Når der udbetales undervisningstillæg for en arbejdsopgave kan der ikke udbetales akkordtillæg for samme opgave jfr. Arbejdstidsaftalen §13, stk. 2 – bemærkninger.
Parterne er enige om hvilke aktiviteter, der defineres som undervisning og dermed udløser undervisningstillæg. Se bilag 7.

04t Praktikaftale

Der henvises til bilag 9

04u Supervision – HLF’s fortolkning

Der henvises til bilag 8

05. Specielle aftaler


 

05a Familiecentret Løvdal/Heldagsskole

 
Familiecentret Løvdal følger arbejdstidsaftalen og lokalaftalen

Lærerne følger den i lokalaftalen aftalte gennemsnitlige nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med skolens leder og TR.

Lærerne varetager undervisningen og de opgaver, der knytter sig hertil på Løvdalsskolen herunder samarbejde med pædagoger og deltagelse i fælles aktiviteter.

Særlige tillæg:
Lærerne ved Løvdalsskolen får tillæg efter overenskomsten § 5, stk. 5 ( heldagsskoletillæg).
Skolen er ikke omfattet af overenskomsten § 5, stk. 6 (specialklassetillæg).

05b Bregnehøj – Den Lokale Behandlingsskole (LBS)

Lærerne følger den i lokalaftalen aftalte gennemsnitlige nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med skolens leder og TR.
Lærerne varetager undervisningen og de opgaver, der knytter sig hertil på LBS herunder samarbejde med pædagoger og deltagelse i fælles aktiviteter.

Særlige tillæg:
Lærerne ved LBS får tillæg efter lønaftalens § 5, stk. 5 (heldagsskoletillæg). Skolen er ikke omfattet af overenskomsten § 5, stk. 6 (specialklassetillæg)

Ferieaftale:
Arbejdet i LBS er et integreret undervisning- og behandlingstilbud. Lærerne ved LBS afholder ferie de 3 uger skolen har lukket i sommerferien og ugen mellem jul og nytår. Den øvrige ferie efter aftale med skolens ledere. Lærerne har ret til at afholde den sidste ferieuge i sammen-hæng.

05c Arbejdstidsaftale for tale-/ hørelærere

Der henvises til bilag 10.

06. Fortolkningsudvalg

 
Der nedsættes et udvalg bestående af:

- repræsentant(er) for forvaltningen
- repræsentant(er) for Helsingør Lærerforening.

Udvalget skal være første instans ved uenighed om fortolkning af aftalerne, idet udvalget
som fornemste opgave har at forlige eventuelle modparter i konkrete sager. Udvalget kan
træffe afgørelser.

Arbejdet foregår i møder som aftales, når der er behov herfor.

Det er aftalt, at det i forbindelse med sager, hvor tillidsrepræsentant og skoleleder har fremsendt deres uenighedspapir, hurtigst skal være aftalt, hvornår der kan afholdes møde i fortolkningsudvalget. Børne- og Ungeforvaltningen indkalder til møde.
Det godkendte referat udsendes til samtlige skoleledere og tillidsrepræsentanter.


07. Aftalens varighed og opsigelse

Aftalen gælder for skoleåret 20011/12 (dog gælder pkt. 04x gennemsnitlig nettoarbejdstid for
skoleårene 2006/2007 – 2011/12, inkl.) og udløber uden yderligere varsel ved udgangen af skoleåret.
Genforhandling påbegyndes inden udgangen af januar måned 2012.Bilag 1 Funktionsbeskrivelse for kontaktlærerordning for tosprogede elever


Kontaktlærertimerne tildeles en lærer med særlig tilknytning (og gerne med uddannelse inden for tosprogsområdet) til undervisning i dansk som andetsprog og til skolens tosprogede elever. Kontaktlæreren koordinerer arbejdet omkring de tosprogede elever samt arbejdet med de mere langsigtede opgaver.

Disse opgaver kan eksempelvis være:

• Udarbejder i samarbejde med ledelsen hold til dansk som andetsprog
• Koordinerer og vejleder lærerne vedr. tolkning og oversættelser
• Opbygger og vedligeholder materialesamling på tosprogsområdet
• Erfaringsudveksler med øvrige kontaktlærere for tosprogede elever
• Videreformidler div. skrivelser og skemaer til elever, forældre og lærere fra bl.a. konsulenterne på området

Opgaverne løses i samarbejde med konsulenterne på området.

Bilag 2. Eksempler på kursusforløb under skoletid


1. Pædagogisk Udviklingscenter tilbyder kurser for lærere af 4 timers varighed. Indholdet kan være en introduktion til nye metoder, (f.eks. processkrivning, storyline-metoden) eller foredrag om pædagogiske emner (f.eks. børn af psykisk syge forældre, incest o.lign.) Kurserne finder sted kl.13- 17. Lærerne vælger selv mellem kursustilbuddene. Deltagelse kræver skolelederens accept.

2. PUC tilbyder et kursusforløb inden for samme tidsramme som ovenfor. Lærerne kan selv vælge moduler inden for faget dansk (f.eks. litteraturlæsning, skriftlig fremstilling, drama, mundtlighed og fortællekunst) Der er forskellig instruktør på de forskellige moduler. Der er ikke krav om at man skal vælge alle moduler, men tilsammen danner de en helhed, der vil svare til et 40 timers kursus i dansk.

3. De samme moduler med krav om deltagelse i hele forløbet (40-timers kursus)

Eksempler på kursusforløb under udviklingstid:
4. Skole XX ønsker at gennemføre et skoleudviklingsprojekt med deltagelse af alle lærerne med henblik teamdannelse og etablering af faglige udvalg. Der planlægges 10 pædagogiske eftermiddage/aftener af 4 timers varighed. Pædagogisk udvalg ønsker en indleder til den første gang, som kan pege på vigtige problemstillinger som man skal være opmærksomme på i det videre forløb. Tilrettelæggerne ønsker at de faglige udvalg kan trække på Uddannelseshusets konsulenter undervejs i arbejdet. I øvrigt arbejdes der i mindre studiekredsgrupper.

5. Skole YY ønsker at gennemføre et skoleudviklingsprojekt med deltagelse af alle lærerne med henblik teamdannelse og etablering af faglige udvalg. Der planlægges 10 pædagogiske eftermiddage/aftener af 4 timers varighed. Skolen tager kontakt til ekstern udbyder (DPU, konsulentfirma el. lign.). Pædagogisk udvalg aftaler at instruktøren skal give et oplæg den første gang og hjælpe processen i gang. De følgende gange er instruktøren til stede som proceskonsulent og giver korte oplæg i starten og påtager sig opsamling ved afslutningen af hver gang. I øvrigt arbejdes der i mindre studiekredsgrupper.

6. Skole ZZ ønsker at gennemføre et skoleudviklingsprojekt med henblik på at styrke læsningen på skolen og udvikle fælles læsestrategier og evalueringsmetoder. Deltagere er alle dansklærere 0. – 6. kl. Pædagogisk udvalg planlægger 8 arbejdsgange á 4 timers varighed. Man ønsker kommunens danskkonsulents medvirken 4 gange med henblik på at få gennemgået den nyeste viden på området og for at kunne skelne mellem de forskellige læsestrategiers fordele og ulemper. Herefter arbejdes der selvstændigt med at udarbejde og beskrive skolens læsemål, læsestrategier og evalueringsmetoder.

7. Skole NN arbejder med et kvalitetsudviklingsprojekt der omfatter folkeskolens fag. Man benytter egne lærere og lærere fra naboskolerne til at give anvisninger på, hvordan de arbejder med et givet fag. Man ønsker eksempler på ”best practise”. Lærerne, der fungerer som instruktører aflønnes med DPU-takst, da møderne finder sted om aftenen.


Bilag 3 Prøve- og censorvirksomhed.

For prøver i 9. og 10. klasse tildeles:

Mundtlige prøver alle fag inkl. udtræksfag:

9. klasse:
8 timer pr. hold + 0,75 time pr. elev

Vedr. prøven dansk: Ved prøveform A gælder ovenstående
Ved prøveform B gælder 8 timer + 0,9 pr. elev

10. klasse:
For dansk og matematik (i alt for skriftlig og mundtlig):
9 timer pr. hold + 1,25 time pr. elev.

Sprogfag (i alt for skriftlig og mundtlig):
9 timer pr. hold + 1 time pr. elev

Øvrige mundtlige prøver:
9 timer pr. hold + 0,75 time pr. elev.

Første gang en lærer fører elever op til FSA/FSU tildeles yderligere 10 timer pr. fag.

Praktiske prøver (sløjd, håndarbejde og hjemkundskab):
8 timer pr. hold

Projektopgaven eller lignende:
Grundsats 8 timer pr. klasse + 0,75 time/elev til fremlæggelse, vurdering, skriftligt udtalelse og karaktergivning.

Censur 9. og 10. klasse
15 timer/hold + 3 timer ekstra, hvis prøven afvikles over 2 dage (inkl. transport inden for kommunen).

Ved censorvirksomhed uden for kommunen tildeles yderligere faktisk medgået tid til transport.

Udtræksfag
Det aftales lokalt, hvorvidt timerne indgår i aktivitetsplanen eller udbetales. Der henvises til Protokollat 4 i Arbejdstidsaftalerne 05.


Bilag 4. Funktionsbeskrivelse for SSPK-kontaktlærere i Helsingør Kommune

SSPK-kontaktlæreren skal fungere som bindeled mellem og til:

- De lokale forebyggelsesråd (Midi), skolen og det øvrige arbejde i SSPK-organisationen
- Skolens personale, ledelsen og skolebestyrelsen
- Elever, forældre og andre voksne med relation til børn og unge
- Institutioner, det frivillige forenings- og organisationsliv
- Sundhedsplejen og fagrelateret personale
- Børne- og Ungeforvaltningen/ SSPK-organisationen
- Social- og Sundhedsforvaltningen
- Kultur- og fritidsforvaltningen
- Politiet
- Øvrige repræsentanter fra lokalsamfundet

SSPK-kontaktlæreren skal i relation til det kriminalitets-, socialt- og sundhedsforebyggende arbejde
indsamle, formidle og koordinere faktuel oplysning og viden om brug og misbrug af rus- og nydelsesmidler samt ungdomskriminalitet:

- forestå fremskaffelse/ anskaffelse af aktuelt og relevant undervisningsmateriale for samtlige klassetrin
- deltage i metodeudviklende arbejde i form af udvikling af nye undervisningsmaterialer og projekter

SSPK-kontaktlæreren:

- er den enkelte skoles repræsentant i de respektive forebyggelsesråd
- deltager i SSPK-lærerkollegiets møde- og kursusrække
- formidler fast relevante kriminalpræventiv information og kursustilbud til hele skolens lærerkollegium
- formidler kontakt til relevante faggrupper i forbindelse med afvikling af forældremøder/foredrag, undervisningsforløb og kampagner i forhold til sundhedslære, forebyggelse af kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd
- skal sikre aktuel evaluering af klasserne/skolens arbejde med kriminalpræventive emner og forløb.

SSPK-kontaktlæreren skal fungere som kontaktperson:
ved aktuelle sager, hvor der er kriminalitetsproblemer og sociale vanskeligheder med elever
hvor skolen indgår i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med øvrige faggrupper med henblik på løsning af akut opståede problemstillinger i lokalområdet i relation til det forebyggende arbejde i forbindelse med råd og vejledning af forældre, elever og den øvrige lærerstab.

Bilag 5. Funktionsbeskrivelse for tillidsrepræsentanter i Helsingør kommune.

Der henvises til Rammeaftale (MED) kapitel 3, § 11 stk. 1-4 samt bilag 3.

Det er tillidsrepræsentantens opgave at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

TR-opgaver i forhold til ledelsen:
• At være talsmand for medarbejderne over for ledelsen.
• At forelægge forslag, henstillinger og klager for ledelsen.
• At optage forhandlinger med ledelsen om lokale spørgsmål.
• At være orienteret om forestående ansættelser og af afskedigelser og konsekvenserne af disse.
• At modtage, videregive og drøfte informationer til og fra ledelsen.
• At være sparringspartner over for ledelsen.
• At samarbejde med ledelsen om arbejdstid. Herunder planlægning af nyt skoleår.

TR-opgaver i forhold til det enkelte medlem:
• At vejlede og rådgive medlemmer i forbindelse med sygdom, afsked, pension samt løn- og ansættelsesforhold.
• At deltage i tjenstlige samtaler som bisidder og herunder sygesamtaler med socialfor-valtningen, Danmarks Lærerforening og Helsingør Lærerforening, hvis den enkelte ønsker det.
• At vejlede og rådgive vedr. pligter og rettigheder.

TR-opgaver i forhold til øvrige ansatte:
• At samtale med og orientere de ansatte, herunder nye medlemmer.
• At afholde medlemsmøder på skolen om aktuelle emner/forhold. (f. eks. information om arbejdstidsaftale, sygdomspolitik o.s.v. )
• At formidle relevante materialer og information.
• At deltage i problemløsning vedr. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

TR-opgaver i relation til forberedelse og ajourføring:
• At gennemlæse diverse publikationer af faglig og pædagogisk art, div. lovstof samt øvrige materialer.
• At samarbejde med suppleant.
• At være generelt forberedt til møder vedrørende tjenstlige forhold.

TR-opgaver i relation til uddannelse:
• Rammeaftalen (MED) § 15 gælder, dvs. at der gives den fornødne tjenestefrihed til uddannelse mod at Helsingør Lærerforening refunderer udgiften til løn.

Bilag 6. Transporttid


TRANSPORTTID
Center for undervisning Uddannelseshuset D.P.U SVØMMEHAL
SKOLE OFF. BIL OFF. BIL OFF. BIL OFF. BIL
HO 2,73 1,17 1,47 0,67 3,17 2,00 1,57 0,67
TI 2,67 1,00 1,37 0,67 3,07 2,00 1,68 0,67
NY 2,60 1,17 1,13 0,50 3,25 2,00 1,08 0,50
HE 2,92 1,34 1,25 0,60 2,97 2,00 1,63 0,60
AP 2,92 1,34 1,25 0,60 2,97 2,00 1,63 0,60
NV 2,55 1,17 0,65 0,33 2,72 1,67 0,93 0,33
GU 2,25 1,17 0,00 0,17 2,63 1,67 0,80 0,33
RØ 2,12 1,17 0,78 0,25 2,68 1,67 0,48 0,17
BO 1,68 1,17 0,75 0,33 2,15 1,67 0,48 0,17
SN 1,62 1,17 0,95 0,50 2,25 1,67 0,80 0,17
MØ 1,67 0,92 1,13 0,40 2,15 1,50 1,02 0,33
TIB 2,00 0,92 1,37 0,50 2,27 1,50 1,30 0,33
GR 1,95 0,92 1,52 0,50 2,45 1,50 1,03 0,33
LØ 2,83 1,17 0,97 0,25 2,75 1,67 0,78 0,33
BY 2,02 1,34 0,55 0,33 2,42 1,83 0,95 0,50
KO 1,97 1,34 0,40 0,33 2,33 1,83 0,73 0,50
ESP 2,55 1,17 1,18 0,50 2,25 1,67 1,32 0,33
10. KL. 2,58 1,17 0,52 0,33 2,78 1,67 1,25 0,33

Ovenstående transporttider er transport frem og tilbage fra ovenstående skoler til de pågældende kursussteder/svømmehal.

Tiderne er angivet som decimaltal, dvs. at 2,25 time = 2 timer 15 min.


Bilag 7. Aktiviteter, der defineres som undervisning og udløser undervisningstillæg

Undervisningsbegreb:
Undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer.
Ud over undervisning som klasseundervisning, holdundervisning og indivi¬duel undervisning finder undervisning i princippet sted ved alle aktiviteter sammen med eleven/eleverne uanset organiseringen.

Følgende aktiviteter defineres som undervisning (ikke udtømmende)
• Gruppearbejde
• Rådgivning/sparring/vejledning (biblioteket, eksempelvis)
• Løbende evaluering
• Målfastsættelser og evaluering sammen med eleven
• Lejrskoler/ekskursioner
• Sociale og kulturelle arrangementer

Følgende aktiviteter defineres ikke som undervisning (og udløser ikke undervisningstillæg):

• Fællesarrangementer for hele eller dele af skolen
Hvor læreren alene varetager tilsynsfunktioner med det overordnede sigte, at skolens tilsynsbestemmelser overholdes

• Forældremøder og skole/hjem-samarbejde
Forældremøder, skole/hjemsamarbejde og arrangementer med forældre- og elevdeltagelse, hvor fokus er på forældrene, og hvor lærerens opgave alene er at varetage skolens tilsynsforpligtigelse.

• Puljen til pauser
Ifølge lokalaftalen fører læreren i pauserne tilsyn med, at eleverne overholder skolens ordensreglement. Lærerens opgave er således alene at sørge for, at eleverne overholder skolens ordensregler.

• Prøver/censur
Processer, hvor eleverne viser, at de har opnået kompetence. Kan derfor ikke defineres som undervisning, hvor læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer.

• Test, herunder læsetest (udført af læsevejleder) og nationale test
Processer, hvor eleverne viser, at de har opnået kompetence. Kan derfor ikke defineres som undervisning, hvor læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer.

Bilag 8. Supervision – HLF’s fortolkning.

 0. Problemstilling:
Supervision er nævnt i ”Statusnotat om områdeanalysen af 03.01.05”

Spørgsmålet er, hvad denne supervision dækker i relation til notatet, og hvorledes det relaterer til udviklingstid.

1. Statusnotat om områdeanalysen af 03.01.05:

pkt. 14. Børne- og Ungerådgivningen

Ordet supervision er nævnt to steder under pkt. 14:

a) ” … Hvert distriktsteam løser såvel kendte BUR-opgaver som tværgående konsultative opgaver og supervisionstilbud i distriktet.
Den konsultative indsats er sagsorienteret og arbejdsmetoden er næsten altid løsningsfokuseret. Indsatsen omfatter funktioner med råd og vejledning, undervisning, planlægning, evaluering m.v.”

Helsingør Lærerforening mener, at dette skal opfattes som supervision omkring den enkelte elev

b) ”... Der indføres desuden supervision i alle eksterne enheder – forestået af BUR-medarbejdere- senest pr. 01.08.05.”

Helsingør Lærerforening mener, at dette skal opfattes som supervision med det formål at øge lærernes kompetencer til generelt at kunne arbejde med elever med problemer.

2. Arbejdstidsaftalen for lærere

a) § 3, stk. 5

”Udviklingstimerne anvendes til aktiviteter, der skal sikre skolens udvikling, herunder fremme lærernes kompetencer til at skabe gode forudsætninger for elevernes læring og for at understøtte opfyldelsen af de opsatte mål for skolen.”

”Bemærkninger:
Udviklingstimerne kan eksempelvis anvendes til pædagogiske dage/møder for skolen eller det samlede skolevæsen, planlægning og evaluering af særlige udviklingsrelaterede undervisningsprocesser på skolen og i teamet, udvikling af evalueringsformer, supervision, refleksion over egen og andres erfaringer og praksis samt til udvikling af lokale læseplaner og undervisningsmaterialer.”

b) Opgavebeskrivelse til læreraftalerne:

”Udviklingstimerne kan endvidere anvendes til den fælles kompetenceudvikling, der har naturlig sammenhæng med de aktiviteter, der er besluttet for at sikre skolens udvikling…”

Det fremgår af ovenstående og resten af bemærkningerne til stk. 5 og ”Opgavebeskrivelsen til læreraftalerne”, at udviklingstimerne primært er tænkt til udviklingsaktiviteter for skolens lærerpersonale. Den supervision der er nævnt under bemærkninger til § 3, stk. 5, går på en udvikling af lærernes kompetencer.

3. Konklusion
a) Supervisionen nævnt under pkt. 1 b) har til formål at udvikle og øge lærernes kompetence til at arbejde med elever med problemer og må derfor afregnes som udviklingstid. Dette sker i samarbejde med andre ansatte i de faste fællesskaber, der er etableret omkring klasse eller team. Denne supervision kan varetages af BUR-medarbejdere.

b) Supervisionen nævnt under pkt. 1 a) er konkret rettet mod enkelte elever og foretages udenfor de faste fællesskaber. Denne form for supervision skal derfor afregnes i skoletiden som samarbejde med andre personalegrupper jfr. ”Opgavebeskrivelse til læreraftalerne – Samarbejde med andre”.

Ud fra sammenhængen i Lokalaftalen bilag 3 burde der ikke være tvivl om, at den form for supervision, der er nævnt i bilag 3, har til formål at udvikle og øge lærernes kompetence til at arbejde med elever med problemer.

Supervision i relation til enkelte elever er ikke udviklingstid. Det er ikke denne form for supervision, der omtales i Lokalaftalen, bilag 3 og den afregnes i skoletiden.

Bilag 9. Praktikaftale


Aftale mellem Helsingør Lærerforening og Helsingør Kommune om undervisning og vejledning af lærerstuderende i praktik.

Med det formål at gøre skolerne uafhængige af seminariernes planlægning af de lærerstuderendes praktik og dermed sikre en hensigtsmæssig planlægning af skoleåret er det aftalt, at tilbagefaldsbestemmelsen om, at arbejdstimerne indgår i opgørelsen af lærernes arbejdstid fraviges, og at der i alle tilfælde sker udbetaling af honorar/vederlag efter statens satser i forbindelse med lærerstuderende i praktik.

Alle vederlag gives efter gældende satser jf. Bilag til aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaven i uddannelsen til lærer i folkeskolen (KL’s satser 03.142).

1. Praktiktimer
Der ydes et vederlag pr. praktiktime for hver deltagende lærerstuderende.
Vederlag ydes for lektioner af 45 minutters varighed. Lektioner af anden varighed omregnes til enheder af 45 minutter, hvorefter vederlaget beregnes.

Bemærkning:
Ved praktiktimer forstås alle undervisningstimer, hvori lærerstuderende deltager som led i uddannelsen, herunder alle praktiktimer i skoleperioden. Alle praktiktimer, herunder i skoleperiodens aleneperiode, indgår i den ansattes aktivitetsplan.

I aleneperioden er praktiklæreren under ansvar over for skolens ledelse til rådighed for løsning af opgaver vedrørende praktik. Praktiklæreren administrerer selv tiden, men skolens ledelse kan henvise eller pålægge læreren individuelle eller kollektive opgaver, der vedrører praktik – herunder opgaver fra nedenstående liste. Listen er ikke udtømmende:
- selvstudie i forhold til vejledningsopgaver, supervision mv.
- udvikling af evalueringsformer m.v. i forhold til lærerstuderende i praktik.
- flere praktiklæreres fælles udviklingsaktiviteter, kompetenceudvikling mv. i forhold til vejlederrollen.
- udvikling af praktikvirksomhed med seminariet.
- samarbejdsopgaver vedrørende praktik med de andre lærere/seminarielærere.

Læreren kan ikke varetage vikaropgaver i praktikanternes aleneperiode.

2. Vejledningstimer
Til varetagelse af vejledning i forbindelse med praktikken ydes et vederlag pr. vejledningstime.

Bemærkning:
Der betales for en arbejdstime (60 minutter) pr. vejledningstime, idet der for hver 45 minutters vejledning af praktikhold beregnes yderligere 15 minutter, som dækker lærernes opgaver med kontakt til seminariet, hvis tidsmæssige omfang ikke kan opgøres konkret.
Vejledningstimerne omfatter både før -og eftervejledning.

3. Skriftlig udtalelse
For skriftlig udtalelse i forbindelse med vurdering af egnethed og den afsluttende bedømmelse ydes et vederlag pr. studerende.

Hvis bedømmelsen foretages af flere lærere, fordeles vederlaget forholdsmæssigt.

4. Samarbejde med seminariet
For samarbejde med seminariet, herunder
- praktiklærernes samarbejde med seminariet om den enkelte gruppe,
- praktiklærerens samarbejde med ledelsen og/eller seminariet,
- praktikskoleledelsen samarbejde med seminariet om evaluering og udvikling af praktikordninger mv.
- præsentationsmøder på seminariet,
ydes et vederlag pr. time, der medgår til opgaven. Vederlaget
ydes pr. påbegyndt halve time.
I den medgåede tid indgår evt. rejsetid.
Desuden ydes rejsegodtgørelse efter gældende regler.

5. Praktikundervisning (af lærerstuderende)
Undervisning af lærerstuderende vederlægges pr. lektion af 45 minutters varighed.

Bemærkning:
Praktikundervisning rekvireres af seminariet i sammenhæng med praktiktimer.
Praktikundervisningen organiseres af praktikskolen og tilrettelægges i overensstemmelse med bekendtgørelsen, mål og CKF samt lokale studieordninger.

6. Ledelses- og koordineringsopgaver
Varetagelse af den enkelte skoles ledelses- og koordineringsopgave i forbindelse med praktikken vederlægges pr. praktiktime for hver deltagende studerende.
Vederlaget tilfalder den skoleleder eller souschef/afdelingsleder, der varetager opgaveløsningen. Efter aftale mellem tillidsrepræsentant og skoleleder kan vederlaget dog helt eller delvist tilfalde en eller flere lærere, der under ansvar overfor skolelederen varetager opgaveløsningen.

Bemærkning:
Ved den enkelte skoles ledelses- og koordineringsopgaver forstås de opgaver, der knytter sig til skolens virksomhed:
- koordinering, beslutning og orientering om i hvilke klasser, klassetrin og hos hvilke lærere, de rekvirerede praktiktimer skal afvikles
- administrative opgaver i tilknytning til organisering af praktikvirksomheden ved skolen, herunder information af praktiklærerne
- organisering af praktikundervisningen
- koordinering og ansvar for så vidt angår skriftlig bedømmelse
- ledelsesmæssigt ansvar for at praktiklærernes virksomhed gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen og inde for rammerne af de lokale studieordninger

7. Feriegodtgørelse
Til udbetalte beløb efter pkt. 1 – 6 ydes der særlig feriegodtgørelse efter gældende sats.

8. Pension
For alle beløb i denne aftale ydes pensionsbidrag til overenskomstansatte i henhold til § 10 i overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen.

9. Udbetaling
Vederlag i henhold til pkt. 1 - 6 indstilles til udbetaling umiddelbart efter praktikperioden.


Der henvises i øvrigt til Læreraftalernes praktikaftale: ”Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen”.

Bilag 10 Arbejdstidsaftale for tale-/hørepædagoger

Der indgås en helhedsaftale for den samlede arbejdstid med udgangspunkt i 23 undervisningslektioner for tale-hørepædagogerne og 24 undervisningslektioner for børnehaveklasseleder. Qua helhedsaftalen skelnes der ikke når tale-/hørepædagogerne kan blive nødt til at veksle undervisningstid til anden tid, tillæg udbetales alligevel.

Individuel tid
definition af aktiviteter der indgår (ikke udtømmende liste)
• egen forberedelse – og efterbehandling af: undervisning, diverse møder, rådgivning og vejledningsmøder, konferencer, testning, scoring, vurdering og sammenfatning.
• forberedelse af udviklings- og lønsamtaler og fagligt udvalgsarbejde.
• modtagelse og besvarelse af henvendelser fra forældre udenfor arbejdspladsen.
• faglig ajourføring.

Skoletid
Udviklingstid
definition af aktiviteter der indgår (ikke udtømmende liste)
• kurser for hele eller dele af Børne- og Ungerådgivningen, f.eks. virksomhedsplansmøder
• vore projekter og indsatsområder,
• planlægnings- og evalueringsmøder af forskellige udviklingsaktiviteter i teams
• deltagelse i faste faglige udviklingsgrupper,
• Mini-teamsamarbejde,
• distriktsgruppens møder,
• fællesmøder incl. temafællesmøder i Børne- og Ungerådgivningen,
• deltagelse i forskellige udvalgsarbejder (f.eks. stammegruppe, faktafolder m.v.)
• fælles kompetenceudvikling,
• supervision, gensidig, ved ledelsen, ved konsulent
• medarbejder udviklingssamtaler/lønsamtaler
• faggruppesamtaler med ledelsen.

Undervisningstid (= indeholdt i skematimetal)
definition af aktiviteter der indgår (ikke udtømmende liste)
• talehøreundervisning,
• observationer – individuelt eller i grupper,
• undersøgelser af børn med henblik på undervisning/rådgivning,
• rådgivning og vejledning til forældre, lærere og andre relevante personer, der konkret arbejder med barnet,
• demonstration af tekniske hjælpemidler, f.eks. FM anlæg, eller særligt undervisningsmateriale,
• konferencer med forældre/lærere/pædagoger om henviste børns undervisning,
• samarbejdsmøder omkring henviste børn,
• behandlingskonferencer med andre fagpersoner om konkrete børn med specielle behov.
dialogmødet.

Andet (udenfor skematimetal)
definition af aktiviteter der indgår (ikke udtømmende liste)
• egne korte kurser, der skal opfylde Børne- og Ungerådgivningens målsætning eller tale-/hørepædagogernes primæropgave,
• besøg og samarbejde med specialinstitution omkring konkrete børn,
• tværssamarbejde,
• samarbejde med tolke i forbindelse med forberedelse/efterbehandling af et møde,
• generel faglig vejleding på skoler og i institutioner,
• generelle koordineringsmøder med andre,
• dialogmødet,
• sagsførerfunktion med tilhørende opgaver,
• udarbejdelse af rapporter til andre (forældre/institution/speciallæger/undervisningsmin.)
• visitationer til diverse specialtilbud,
• referatskrivning,
• læsning af erklæringer fra andre fagpersoner omkring henviste børn,
• henvendelser fra andre fagpersoner om nye børn,
• møder med ledelsen i forbindelse med afklaring af diverse forhold omkring konkrete børn (visitation, økonomi),
• samarbejde med ledelse/administration på skolerne,
• samarbejde med ledelsen omkring årsplanlægning,
• deltagelse i klassekonferencer,
• materiale indkøb,
• ansøgninger om hjælpemidler
• planlægning af fælles arbejde
• journalføring
• tid til klasselærerfunktion til talegrupperne


Fordeling af arbejdstid for tale-hørepædagoger.

Tale-hørepædagogerne (netto 1679,8 timer)
Individuel tid 375 timer
Udviklingstid 155 timer
Pauser 100 timer
Helhedsaftale 25 timer
Telefontid 20 timer
Transporttid 88 timer
23 undervisningslektioner 690 timer
Andre opgaver 226,8 timer

Bilag 11 Aftale om O-hus-lærerne og akut-læseteam


O-hus lærere
O-hus lærerne er organisatorisk placeret under Nordvestskolen.

O-huslærerne følger den i lokalaftalen aftalte gennemsnitlige nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med koordinator og leder.

O-huslærerne varetager undervisningsopgaverne og de dertil knyttede opgaver, der relaterer sig til eleverne i O-husregi og supporterne på skolerne.

O-huslærerne bevarer deres nuværende samlede løn. Det er desuden aftalt, at der ydes et årligt tillæg på 18.000 kr. (01.08.2005) til endelig afregning for samtlige tillæg, undervisning, akkord osv.. Der udløses derfor ikke yderligere tillæg for virket, dog ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.


Akut-læseteam
Akutlæseteamet er organisatorisk placeret under BUR.

Lærerne i Akut- læseteamet følger den i lokalaftalen aftalte gennemsnitlige nettoarbejdstid og planlægger selv tiden i samarbejde med koordinator og leder.

Lærerne i Akut-læseteamet varetager opgaver på kommunens skoler, herunder undervisningsopgaver og mødeaktivitet i samarbejde med lærere og læsevejledere på skolerne.

Lærerne i Akut-læseteamet bevarer deres nuværende samlede løn. Det er desuden aftalt, at der ydes et årligt tillæg på 18.000 kr. (01.08.2005) til endelig afregning for samtlige tillæg, undervisning, akkord osv.. Der udløses derfor ikke yderligere tillæg for virket, dog ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.