Årsmøde 2016

Referat fra Fraktion 4’s Årsmøde, afholdt på Sinatur Hotel Storebælt den 1. - 2. september 2016.
Img 6797

 

Til stede var 1 HST-medlem, 9 kongresdelegerede og 41 årsmøderepræsentanter, 1 som suppleant, i alt 51 deltagere.

1.               Mødets åbning ved HST-medlem Birgit Bruun.

Birgit Bruun bød Årsmødet hjertelig velkommen. For første gang afholdt på Hotel Storebælt.

Derefter navneopråb.

 

2.               Valg af dirigent.

Mogens Ryberg, kreds 153, blev valgt.

 

3.               Valg af referent.

Børge Pedersen, kreds 017, blev valgt.

 

4.               Valg af stemmetællere og valgudvalg

Jørn Kokkendorff, kreds 133, og Dorthe Jørgensen, kreds 068 valgt.

Anden del af punktet, valgudvalg, udgik, da det ikke var relevant på dette Årsmøde.

 

5.               Godkendelse af forretningsorden.

Godkendt.

Endvidere gjorde dirigenten opmærksom på, at dagsordenen til dette møde var den senest udsendte, idet punkt 9, indkomne forslag, har følgende formulering:

Der er indkommet 1 forslag fra Pensionistforum Syd: Forslag til udtalelse fra Årsmødet 2016:

Fraktion 4’s Årsmøde opfordrer DLF’s hovedstyrelse til at genindføre Pensionisternes 5. Pensionistkursus.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

 

6.               Formandens beretning ved hovedstyrelsesmedlem Birgit Bruun.

Formandens beretning vil blive omdelt efter mødet og udsendt pr. mail til alle mødedeltagere sammen med dette referat.

Overskrifterne nedenfor refererer til afsnittene i beretningen.

Hovedstyrelsesvalget 2015

Den lave valgdeltagelse ved hovedstyrelsesvalget har givet anledning til overvejelser om, hvorledes valget kan gøres nemmere, idet brugen af NemId kan have været en grund. Nogle gav udtryk for, at den tætte kontakt som TR’erne tidligere havde ved afstemninger på de enkelte skoler også kunne være en grund. Foreningen arbejder videre hen imod løsninger.

Medlemstal og besparelser:

I den efterfølgende debat blev kontingentfritagelsen diskuteret.

Nogle mødedeltagere gav udtryk for, at de savnede oplysninger om, hvilke pensionistfordele man havde, når man gik på pension.

Der ligger her en forpligtelse for kredsene om, at informere kommende pensionister om disse fordele, og hvilke arrangementer der tilbydes. Det kan ske ved informationsmøder, hjemmeside eller direkte information til medlemmer. Disse elementer er vigtige, hvis vi skal fastholde vores pensionister i foreningen, især OK-pensionisterne.

Der er ikke på nuværende tidspunkt tendens til, at OK-pensionisterne udmelder, men foreningen skal på alle niveauer være forberedte på, hvorledes den fastholder OK-pensionisterne.

Seniorkurserne 2016.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt pålidelige tal over antallet af ansøgere og afslag.

Andet

I disse sparetider er problematikken om gratis medhjælp blevet mere og mere aktuel.                                                                                                              Kommunerne skærer ned på skoleområdet og det kan være fristende at kontakte pensionerede lærere om at varetage forskellige opgaver som gratishjælp.

Det skal derfor understreges, at hvis det er opgaver, som ellers skal varetages af lønnet personale, altså lærerarbejde, er det ikke en opgave for pensionisterne.

Under alle omstændigheder skal man kontakte lokalkredsen, hvis man får en henvendelse eller man selv er udfarende.

Vi udfører ikke gratisarbejde, som ellers kunne udføres af lønnet personale.

Herefter blev formandens samlede beretning sat til afstemning og enstemmigt godkendt med akklamation.

Efter godkendelsen gav Birgit Bruun en kort orientering om den kommende mødeplan, idet en endelig først kan fremkomme efter kongressen pga. forslag om vedtægtsændring af § 14 (Årsmødet).

 

7.               Ideudveksling

Intet at referere.

 

8.               Evaluering af gruppearbejdets struktur

Positive tilkendegivelser. Spændende at møde resten af repræsentanterne i mindre grupper, hvor man kunne spørge ind til det arbejde, der foregår i kredsene.

Enighed om at fortsætte med ideudveksling hvert andet år med en strammere organisering af gruppearbejdet.

Erfaringsudveksling er meget vigtig. Det kunne være ønskeligt at samle oversigten over arrangementer elektronisk. Dette kan være en løsning i den portal, som foreningen arbejder med at få etableret.

Måske skulle grupperne være mere blandede.

Også en oversigt over aktiviteter, der kunne komme på tale i det område, man kommer fra.

 

9.               Indkomne forslag

Fraktion 4’s Årsmøde opfordrer DLF’s hovedstyrelse til at genindføre pensionisternes 5. Pensionistkursus.

Forslaget er indkommet fra Pensionistforum Syd og er et forslag til udtalelse fra Årsmødet.

Palle Dons-Heltoft, kreds 091, motiverede forslaget på vegne af Pensionistforum Syd med følgende begrundelse:

  • Antallet af pensionister i foreningen er stigende
  • Antallet af ansøgere til kurserne er voldsomt i forhold til antal pladser på kurserne
  • Pensionistkurserne er et gode, som kan være med til at fastholde kommende pensionister i foreningen

Palle Dons-Heltoft pointerede, at forslaget er tiltænkt som en styrkelse af Birgit Bruuns fortsatte arbejde med at få genindført det 5. seniorkursus hvert andet år.

Flertallet af de kongresdelegerede havde på det forberedende møde forud for Årsmødet besluttet at henvise forslaget til formandens beretning. Birgit Bruun tog derfor kontakt til Pensionistforum Syd for at forklare, hvorfor deres forslag kunne indgå i formandens beretning og blive behandlet under dette punkt.

Derfor figurerede forslaget ikke på den først udsendte dagsorden.

Imidlertid fastholdt Pensionistforum Syd, at forslaget skulle på dagsordenen. Man mente ikke, at de kongresdelegerede kunne afvise et forslag, idet der bl.a. blev henvist til formålet med Årsmødet: § 14, stk. 3: ”Årsmødet har til opgave at samordne og fremføre spørgsmål af interesse for pensionisterne…” Endvidere mente man, at det var i strid med de demokratiske regler for foreningsvirksomhed.

Dirigenten beklagede den uheldige formulering i den første dagsorden. Derfor blev der udsendt en ny, hvor punktet blev optaget.

I den efterfølgende debat herskede der usikkerhed om, hvorledes man skal opfatte henvendelsen. Skulle den sendes til de enkelte HST-medlemmer eller til hovedstyrelsen?

Birgit Bruun var bange for, hvis forslaget skulle tilgå de enkelte HST-medlemmer, at det kunne skabe modvilje mod udtalelsen og opfordringen. Derfor beslutningen om, at forslaget skulle indgå i beretningen. Ingen i hovedstyrelsen er i tvivl om, at fraktion 4 ønsker det 5. kursus genindført. Da stadig hersker usikkerhed om foreningens økonomiske situation, ville en sådan udtalelse til hovedstyrelsen kunne afvises med henvisning til den økonomiske situation.

Man var enige om, at det er vigtigt, at vores HST-medlem har frie hænder til at agere efter situationen. Årsmødet foreslog, at udtalelsen ikke skulle sendes til hovedstyrelse, men derimod til vort HST-medlem som en opbakning i fremtidige forhandlinger.

Årsmødet blev afbrudt på begæring fra Pensionistforum Syd. Et ændringsforslag blev udarbejdet:

Fraktion 4’s Årsmøde opfordrer HST-medlem for fraktion 4 til forsat at arbejde for at genindføre pensionisternes 5. pensionistkursus snarest muligt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Birgit Bruun takkede for opbakningen.

 

10.             Eventuelt

Flere beklagede, at man ikke fik udleveret navneskilte. Desværre er de blevet sparet væk.

Næste mødedato ikke fastlagt, afventer vedtægtsændringen.

De fysiske rammer for det sociale samvær var ikke tilfredsstillende. Trods dette var der tilfredshed med afholdelsen af Årsmødet på Hotel Storebælt. Hotellet ligger centralt og det er nem at komme dertil. Forsøger at afholde næste Årsmøde på Hotel Storebælt.

9. september 2016. Børge Pedersen, referent

 __________________________________________________________________________

Efter Årsmødet var DLF’s formand, Anders Bondo Christensen, programsat. Anders Bondo tog udgangspunkt i den nærtstående kongres og gav en spændende beskrivelse af dagsordenspunkterne med en vellykket beskrivelse af punkternes indhold. Der var god tid til at stille spørgsmål, hvor Kaja Rasmussens spørgsmål om ”Skolens Venner” gav anledning til panderynker på formandens ansigt.

Også beskrivelse af overgrebet i 2013 var interessant og tankevækkende. I den forbindelse kan nævnes, at der arbejdes på en bog med arbejdstitlen: ”Det må aldrig ske igen”. Journalisten er Anders-Peter Mathiasen og er/har været journalist på Ekstrabladet og fået Cavlingprisen 2 gange. Der er skrevet en artikel om bogprojektet på folkeskolen.dk i juni der beskriver dette forløb.