Årsmøde 2017

Referat fra Fraktion 4’s Årsmøde. Sinatur Hotel Storebælt den 27. - 28. februar 2017.
Storebaelt

Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede heraf 1 som suppleant og 43 årsmøderepræsentanter heraf 3 som suppleanter, i alt 54 deltagere.

1.               Mødets åbning ved HST-medlem Birgit Bruun

Birgit Bruun bød Årsmødet hjertelig velkommen, det første Årsmøde efter den nye struktur.

Derefter navneopråb.

 

2.               Valg af dirigent

 Mogens Ryberg, kreds 153, blev valgt.

 

3.               Valg af referent

Børge Pedersen, kreds 017, blev valgt.

 

4.               Valg af stemmetællere og valgudvalg

Punktet var påført dagsordenen ved en fejltagelse og udgik derfor.

 

5.               Godkendelse af forretningsorden

Bilag udsendt.

Godkendt.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

 

6.               Formandens beretning ved hovedstyrelsesmedlem Birgit Bruun

Beretningen gav anledning følgende debat, hvor overskrifterne nedenfor refererer til afsnittene i beretningen.

Indledning

Vedtægtsændringen

Her skal bemærkes, at placeringen af de kommende Årsmøder vil finde sted i begyndelsen af februar måned, da man skal undgå uge 7 og 8. Uge 9 er ikke hensigtsmæssig, fordi der som regel lægges HST-møder i den uge. Uge 6 vil derfor fremover være den uge, hvor Årsmødet placeres.

Det kommende Årsmøde finder sted den 7. – 8. februar 2018.

Der udspandt sig en debat om DLF’s vedtægter §14 stk. 4.: De lokale valg finder sted i november måned i lige årstal og udskrives af foreningen centralt senest 15. oktober.

Debatten viste, at der herskede stor usikkerhed, om det var en fejl, at valgene skal foretages i november lige årstal, da valget af kongresdelegerede skal finder sted februar måned i lige årstal af Årsmødet repræsentanter.

Der var delte meninger om problematikken.

  • Hvis det er de nyvalgte årsmøderepræsentanter, der skal vælge de 10 kongresdelegerede skal vedtægternes § 14 ændres til ulige år, hvilket kun kan ske på kongressen.
  • Eller er det hensigtsmæssigt, at det er de siddende årsmøderepræsentanter, som formodentlig kender kandidaterne og hvad de står for, som vælger de kongresdelegerede, så skal vedtægterne ikke ændres.

Der var overvejende stemning for, at der ikke stilles forslag om ændring af vedtægterne.

Birgit Bruun vil overveje om problematikken skal tages op i OAU.

Som det forholder sig nu, skal der ikke afholdes valg i år.

Det 5. seniorkursus

Medlemstal i DLF

Ny arbejdsmiljøstrategi

Særlov ved undervisning af flygtningebørn

Den involverende fagforening

Dannelse

Professionel kapital

DLF’s it-portal

Der hersker stor usikkerhed om Skolekom’s fremtid. Rygterne går på, at Skolekom stopper.

Eric Brown, kreds 033, som har en tæt kontakt til Skolekom og deltager i møder hos Skolekom, har hørt disse rygter, er ikke vidende om, at det er planen. Eric Brown skal deltage i et møde i nærmeste fremtid og vil rejse spørgsmålet.

Eric Brown oplyste endvidere, at selvom ens profil blev lukket, da man gik på pension, hvilket er sket for mange, er det muligt at få oprettet en profil igen. Eric Brown undersøger, hvorledes det skal gøres og sender en beskrivelse til Børge Pedersen, som formidler informationen til årsmøderepræsentanterne.

Derfor har flere kredse det som en af informationerne til nye pensionister en vejledning i, hvordan det gøres. Ellers kan man se det på forsiden af skolekom, http:skolekom.emu.dk hvor der er i venstre side, er et link for pensionister.

OK18

OK15 udløser en regulering af tjenestemandspensionen pr. 1.4 og 1.12.17, hvor den største stigning sker den 1.12.17. Der er således i alt i overenskomstperioden sket en stigning på 4,5%.

Spørgsmålet om angreb på folkepensionen og pensionstillæg blev rejst. Denne gang slap vi, men der vil sikkert komme fornyede angreb, ligesom forringelser på personskatteområdet for pensionisterne tager til i og med, at beskæftigelsesfradraget muligvis forhøjes.

Datoplan for 2017

Spørgsmålet om, hvem der tilrettelægger seniorkursernes indhold, blev rejst. Dette planlægningsarbejde sker mellem vores HST-medlem og konsulenterne i kursusafdelingen med baggrund i deltagernes respons.

Seniorkurserne har i en årrække kørt med de samme temaer, dog med justering af indhold.

Efter hvert kursus evaluerer deltagerne det afholdte kursus. Her er oftest høje vurderinger af oplægsholdere m.m. og mulighed for at foreslå ændringer.

Årsmøderepræsentanterne opfordres til at komme nye ideer, tanker eller forslag til ændringer.

Sidste år var det et fald i ansøgerantallet. Dette kan skyldes bevidstheden om, at der vil gå en årrække, før man igen kan blive optaget på et kursus. Faldet kan muligvis også skyldes, at digitaliseringen afholder ældre i at søge, fordi de ikke kan gå på nettet, men de kan dog ringe til kursusafdelingen.

Andre repræsentationer

Birgit Bruun vil skrive et indlæg i Foleskolen for at gøre opmærksom på eksistensen af Understøttelsesfond for enker og børn af lærere i den danske folkeskole.

Fonden kan yde legater på op til 20.000 kr. til værdigt trængende.

Afslutning

Herefter blev formandens samlede beretning sat til afstemning og enstemmigt godkendt med akklamation.

Formandens beretning vil blive udsendt pr. mail til alle mødedeltagere sammen med dette referat.

7.               Indkomne forslag

Pensionist forum i Sjælland På Tværs:

Et medlem bliver kontingentfri i Danmarks Lærerforening, fraktion 4, 10 år efter den officielle pensionsalder.

Vibeke Søgaard Nielsen, kreds 043, motiverede på pensionistforum Sjælland På Tværs forslaget:

Den periode, hvor man i fraktion 4 betaler kontingent, bliver kortere og kortere i og med, at pensionsalderen hæves. Derfor forslag om en regulering af aldersgrænsen for kontingentfrihed.

En kortere indbetalingsperiode for fraktion 4-medlem kunne betyde en indtægtsnedgang for lokalkredsene på pensionistområdet.

Der var bred enighed om, at forslaget ikke skal komme fra os, men gemmes i en ”skuffe” og evt. bruges i en forhandlingssituation ved en senere lejlighed.

Flere gav også udtryk for, at overordnet set vil forslaget ikke give en nedgang i kontingentindtægterne, da en forhøjelse af folkepensions-alderen bevirker, at perioden som aktiv bliver længere og dermed en højere kontingentindbetaling.

En fastholdelse af 75 årsreglen kunne ligeledes være en ”gulerod” som fastholdelse af de overenskomstansatte, når de går på pension.

Pensionistforum Syd kunne støtte forslaget og Årsmødet roste forslagsstillerne for forslaget, som gav anledning til en god faglig debat.

Birgit Bruun kunne oplyse, at spørgsmålet om kontingent fylder meget i HST. Når medlemmerne har tilbagebetalt deres konfliktlån og medlemmerne er der usikkerhed om, hvor mange der evt. vil melde sig ud af foreningen. Kontingentdiskussionen er derfor et meget ømtåleligt emne, som ikke skal bringes op lige nu.

Administrativt vil forslaget give medlemskontoret et stort ekstraarbejde bl.a. fordi folkepensionsalderen hæves flere gange i perioden frem til 2030 også med et halvt år. Usikkerheden om, hvilke reguleringer der derefter vil ske, er meget uklare, jvf. nedenstående link:

http://star.dk/da/Ydelser-og-ferie/Pension-og-efterloen/Folkepension-og-foertidspension/Folkepension/Folkepensionsalderen-nu-og-fremover.aspx

På baggrund af debatten besluttede forslagsstillerne at trække forslaget.

8.               Temadebat i cafégrupper i 3 faser

Sammenskrivning af referaterne fra de 3 faser er vedhæftet som bilag til referatet.

Der var en meget positiv tilbagemelding på arbejdsformen, som involverede hver eneste repræsentant.

Alle var enige om, at det var god arbejdsform, som kan gentages

Årsmødet takkede Jørn Kokkendorff for ideen og for hans store arbejde.

 

9.               Eventuelt

Børge Pedersen forespurgte om nødvendigheden af, at kontingent-oversigten opdateres to gange årligt. Der var bred enighed om, at en gang om året er nok. Fremover vil opdateringen finde sted maj måned.

Forslag til nye emner til seniorkurserne sendes til Birgit Bruun.

Mange oplever uregelmæssigheder ved leverancen af Folkeskolen. Det er de lokale distributionsselskaber, der står for udbringningen. Ret henvendelse til dem eller Folkeskolen.

Hvis det vellykkede café-arrangement skal gentages, skal grupperne fordeles i flere grupperum og ikke være i samme lokale pga. akustikken. 

2. marts 2017. Børge Pedersen, referent

 


 

Efter Årsmødet var pressechef i DLF Søren Olufsen programsat med indlæg om DLF´s nye mediestrategi:

Ny DLF – public affairs - kommunikations- og analysestrategi.

Et spændende og interessant input, som gav stof til eftertanke. Indlægget sluttede med en opfordring til dem, der endnu ikke har en Facebook-profil at få en sådan, fordi der bl.a. foregår en intens skoledebat dér.