Dag 2 på kongressen

Her på kongressens 2.dag har debatten hovedsageligt handlet om 2 punkter. Først om dagsordens punkt 5 'Danmarks Lærerforenings videre arbejde i en styrket fagbevægelse',og siden om punkt 6 'Perspektiver og muligheder på baggrund af 'Ny Start'-samarbejdet. Begge punkter sætter tydelig politisk retning for foreningens videre arbejde.
Kongres5

DLF's videre arbejde i en styrket fagbevægelse

Under dette punkt gik debatten temmelig bredt.  Ligefra konkrete forslag om hvordan den lokale organisering og de økonomiske vilkår mellem organisationerne skal være på sigt, over en generel enighed om at folkeskolen skal være et hovedtema i den nye hovedorganisation, til bekymring for den danske flexicurity-model, blandt andet som følge af en øget brug af løst ansatte vikarer og tidsbegrænsede ansættelser.  

En delegeret, Katrine Vinther Nielsen, italesatte en bekymring for, om der er en sammenhæng mellem arbejdsgivers ønske om øget fleksibilitet og begrænsningen af medarbejdernes muligheden for at ytre sig kritisk. Dette ses blandt andet udtrykt direkte i Erik Schmidt-sagen, mente hun.

Kongres6

'Ny Start'-samarbejdet

" 'Ny Start' er meningsfuldt og skal ses i lyset af, at der systematisk er opbygget mistillid mellem parterne over 7 år. Både KL og DLF. Det siger sig selv, at så muligheden for at opnå en fælles løsning gennem forhandling også ufattelig svær! Og derfor er der ikke noget at sige til, at lærerne møder beslutningen om 'Ny start' med stor skepsis. Ikke desto mindre er det, den nødvendige vej at gå. Vi bliver nødt til at tage affære, hvis vi ønsker en folkeskole i fremtiden." Så klart udtrykte Anders Bondo Christensen sit håb for 'Ny start'. 

Kongres7

Kongressen vedtog efter længere debat nedstående:

Perspektiver og muligheder på baggrund af ”Ny Start”

Målet med ”Ny Start” er, at der opbygges et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem parterne på alle niveauer med det mål at finde fælles løsninger på folkeskolens udfordringer.

Vigtige pejlemærker for foreningens arbejde er:

  • anerkendelse af lærernes professionalisme
  • forståelse for, at folkeskolens undervisning skal være didaktisk funderet
  • anerkendelse og accept af forudsætningerne for, at lærerne kan lave kvalificeret undervisning
  • balance mellem opgaver og resurser.

Skal vi kunne finde fælles løsninger, er det vigtigt, at vi centralt og lokalt har fælles billeder af folkeskolen og dens udfordringer.

Samarbejdet skal sammen med kommissionens anbefalinger skabe forudsætning for, at der kan indgås en aftale om lærernes arbejdstid ved periodeforhandlingerne, der påbegyndes primo 2020.

Samarbejdet skal endvidere bidrage til, at der findes løsninger på de konkrete udfordringer, der er på den enkelte skole. Det er afgørende at bruge den styrke, der ligger i medlemsinvolveringen på den enkelte arbejdsplads jf. foreningens strategi om den involverende fagforening.

Foreningen vil på alle niveauer arbejde for at etablere et tillidsfuldt samarbejde. Udgangspunktet for samarbejdet er meget forskelligt fra kommune til kommune og fra skole til skole. Foreningen centralt er forpligtet på at bistå med at etablere et lokalt samarbejde, hvor det er nødvendigt.

Foreningen vil prioritere de nødvendige resurser til denne opgave.

Vedtægtsændringer

Endelig var der stillet to vedtægtsændringsforslag. Hovedstyrelsen havde som resultat af ændrede vedtægter i Lærerstuderende Landskreds (LL), stillet forslag om at ændre DLF's vedtægter, som konsekvens af LL's vedtægtsændring. Kongressen vedtog enstemmigt forslaget.

Det andet forslag var stillet af det forpligtende kredssamarbejde i Nordjylland, og handlede kort om at give kredsene mulighed for at afholde Generalforsamling i lige år (forslag G2).   Vedtægtsændringer skal vælges med 2/3's flertal blandt de tilstedeværende. Der var stor uenighed i forsamlingen, og end ikke Hovedstyrelsen var kommet til enighed om forslaget. Dirigenterne begærede en fintælling af stemmerne, da det ikke var tydeligt om 2/3 af de delegerede havde stemt for forslaget. Efter flere minutter stod det klart, at forslag G2 blev forkastet, med 185 stemmer for, 95 imod og 5 hverken for eller imod. Utroligt tæt løb, og et resultat, der efterfølgene gav en del mumlen i salen.

Kredsene i Horsens og Randers stillede på baggrund af Nordjyllands vedtægtsændringsforslag, et forslag og forlænge valgperioden for kredsstyrelsesmedlemmer til 4 år, fremfor de nuværende 2 år (forslag G3). Dette forslag blev dog trukket efter længere debat. 

Emner

Målgruppe