KL & Regeringen er enige om en ny budgetaftale

Som de fleste ved lovgiver folketinget om Folkeskolens indhold. Regering og KL indgår en budgetaftale, der rammersætter det kommunale offentlige forbrug. Også bliver det Byrådets tur til at afsætte de økonomiske rammer for den folkeskole lærerne står i til hverdag.
Alle_124 2013 06 10 DLF 096

Endelig på plads

I år har budgetaftalen trukket ud, og der er derfor heller ikke indgået et kommunalt budget for 2020-2023 endnu. Nu er budgetaftalen faldet på plads og kommunerne kan komme videre. Konkret er fristen for indgåelse af et kommunalt budget udskudt knap 3 uger. Men med budgetaftalen i hånden bliver det unægteligt noget nemmere.

Aftale om kommunernes økonomi for 2020 ꞏ September 2019

Uddrag af afsnit 3. Børn og unge

Det er afgørende for børns læring, trivsel og udvikling, at de har adgang til dagtilbud og undervisning af høj kvalitet. Alle børn skal trives, udvikle sig og blive så dygtige, som de kan. Gode dagtilbud og en stærk folkeskole er samtidig en forudsætning for at modvirke negativ social arv og fremme integrationen af børn med anden etnisk baggrund. Derfor er det vigtigt, at alle børn – både børn med og uden særlige behov – udvikles og kan rummes i fællesskabets institutioner.

Folkeskolen

Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Regeringen vil derfor bakke op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og KL har indgået om en ”Ny Start”. Regeringen og KL er desuden enige om i fællesskab at følge og fremme implementeringen af aftale om justeringer af folkeskolen fra januar 2019. Der er enighed om:

 

  • At kommunerne styrker kvaliteten i den understøttende undervisning, så alle elever oplever en varieret skoledag med differentierede undervisningsformer, åben skole, bevægelse og lektiehjælp. Regeringen og KL vil følge op på, om de afsatte midler via kvalitetsløftet af den understøttende undervisning kommer eleverne til gavn.
  • Målsætningen om fuld kompetencedækning udskydes fra 2020 til 2025, og delmålet om 90 pct. kompetencedækning udskydes fra 2019 til 2021 med henblik på at styrke kommunernes forudsætninger for at leve op til målsætningen og nedbringe brugen af vikarer i folkeskolen. Regeringen og KL er enige om, at det for kommunerne er muligt at bruge det statslige tilskud til kompetenceudvikling frem til 2025.

 

Regeringen og KL er enige om, at KL vil blive inddraget i, hvordan der skal følges op på kvalitetsløftet i den understøttende undervisning, herunder i udmøntningen af indholdskrav i kvalitetsrapporten med henblik på, at kvalitetsrapporten i højere grad kan understøtte den lokale ledelse og kvalitetsudvikling.

Folkeskolen skal bidrage til at sikre, at alle børn får gode udfoldelsesmuligheder. Parterne er enige om, at der igangsættes en evaluering af inkluderende læringsmiljøer med afsæt i ambitionen om, at alle elever i udgangspunkt skal modtage undervisning i almenmiljøet. Evalueringen skal have fokus på elever med særlige behovs faglige udvikling og trivsel, ressourcetrækket og rammerne for understøttelse i både almenmiljøet og specialområdet. Det vil dertil blive belyst, om der i de lovgivningsmæssige rammer er hindringer for arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Desuden vil der ses nærmere på, om der er gode erfaringer med fx mellemformer mellem almene og specialtilbud, institutionernes prioritering af ressourcer og en opfølgning på anbefalingerne fra inklusionseftersynet.

Læs hele aftalen her.

Emner

Målgruppe