Kongres

Kongres2016
Foreningen afholder hvert år kongres. Kongressen er foreningens højeste myndighed og udstikker de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.

KONGRES 2019

Årets kongres bliver afviklet 1.-3.oktober på Tivoli Congres Center i København.

Helsingør Lærerforening deltager med 2 delegerede, der begge er valgt på vores lokale generalforsamlingen i marts 2018. De delegerede er:

 • Vera Sandby Hansen - formand for HLF
 • Liselotte Jørgensen Bak - næstformand for HLF

Desuden deltager Merete Svalgaaard Knuhtsen, kasserer for HLF, dog uden stemmeret, qua sin rolle som revisor for DLF.


 

Kongressens indhold og program

Danmark Lærerforenings kongres indledes med sang og valg af dirigenter.

Herefter aflægger formand Anders Bondo CHristensen sin mundtlige beretning, der sætter retning for kongressen øvrige dagsordens punkter. Som introduktion og supplement til denne er formandens skriftlige beretning, der kan læses her: Formandens skriftlige beretning

Men foruden politiske drøftelser, foreningens økonomi, formelle valg og vedtægtsændringer, er kongressen også stedet, hvor relevante politikere og samarbejdsparterne inviteres.

Således forventes både KL formand, Jacob Bundsgaard, samt Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, at besøge og tale på kongressen. 

Endvidere gæster FH formand, Lizaette Riisgaard, professor Alexander von Oettingen og formand for Education International, David Edwards, alle tre også kongressen i løbet af de første par dage.

Du kan se det fulde program for kongressens åbning her

Kongressen er åben for medlemmer af DLf, dog henvises der til balkonen.


Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres i Tivoli Hotel & Congress Center i København i dagene 1. - 3. oktober 2019.

Dagsorden

 1. Mødets åbning og valg af dirigenter
 2. Forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Folkeskoleideal
 5. Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny Start
 6. Er vi gearet til fremtiden?
 7. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
 8. Forslag om løn og honorarer til foreningens formand, foreningens næstformand, foreningens øvrige forretningsudvalgsmedlemmer samt til hovedstyrelsens øvrige almindelige medlemmer inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds
 9. Valg af formand
  For perioden fra afslutningen af den ordinære kongres 2019 til afslutningen af den ordinære kongres 2023
 10. Valg af næstformand
  For perioden fra afslutningen af den ordinære kongres 2019 til afslutningen af den ordinære kongres 2023
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant for perioden 1.1.2020 – 31.12.2023
 12. Årsrapport for 2017 og 2018
 13. Fastsættelse af kontingentet for 2020 og kontingentramme for 2021
 14. Eventuelt.

For relevante bilag henvises til DLF's hjemmeside

 

Kort om kongresser i DLF

Der afholdes ordinær kongres hvert år. Hovedstyrelsen eller mindst 93 delegerede kan beslutte eller kræve, at der afholdes ekstraordinær kongres. Kongressen er som udgangspunkt åben for offentligheden, men kongressen eller hovedstyrelsen kan beslutte at lukke dørene. Kongressen kan træffe beslutning om emner, der er opført på dagsordenen. Ni hovedstyrelsesmedlemmer, 50 kongresdelegerede eller 200 almindelige medlemmer fordelt på fem kredse kan kræve en sag optaget på kongressens dagsorden.

Delegerede

Hvert andet år vælges 282 delegerede til kongressen. Sammen med hovedstyrelsen og to repræsentanter fra den grønlandske lærerorganisation, IMAK,  udgør de kongressen. De delegerede vælges på generalforsamlingen i den enkelte kreds. Hver kreds tildeles et antal delegerede efter medlemstallet i kredsen.

Desuden vælger pensionisterne, børnehaveklasselederne, skolelederne og de lærerstuderende hver 10 delegerede.   Via menuen (under det punkt, der omhandler den specifikke kongres) kan du se, hvem der har deltaget/deltager på kongressen. Vær opmærksom på, at der - såfremt der er tale om en aktuel kongres - kan forekomme ændringer helt frem til kongressens start.

Tilhørere

Det er muligt for alle medlemmer af Danmarks Lærerfornening at deltage på de åbne dagsordens punkter på kongressen. Har du lyst til at deltage som tilhører, hører vi gerne fra dig.

Resolutioner og vedtagelser

Resolutioner og vedtagelser vedtages på kongressen og udtrykker foreningens holdning.

En resolution udtrykker foreningens holdning til et bestemt emne og er rettet mod offentligheden. Hovedstyrelsen foreslår resolutioner i forbindelse med udsendelsen af kongressens dagsorden. Desuden har enhver delegeret mulighed for at foreslå en resolution eller for at foreslå ændringer i en allerede fremsat resolution. Det kan enten ske før kongressen eller mundtligt fra talerstolen. Sekretariatet sørger for, at vedtagne resolutioner straks sendes til de relevante modtagere.

Kongresvedtagelser udtrykker også foreningens holdning, men er rettet mod foreningen selv. Vedtagelser foreslås på samme måde som resolutioner.