HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes tirsdag 20.marts 2018 i Borupgårdskolens kantine, Smakkevej 2, 3070 Snekkersten

Generalforsamling 2018

HELSINGØR LÆRERFORENING INVITERER TIL GENERALFORSAMLING 2018


Helsingør Lærerforening inviterer til møde med Byrådsmedlem Henrik Møller (Soc.dem) kl.18.00 og efterfølgende generalforsamling kl.19.00.

I kantinen på Snekkersten skole afd. Borupgård, tirsdag d.20.marts.

Tilmelding til spisning på 035@dlf.org senest 15.marts

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
 7. Valg, jf. § 9
 8. Evt.

Valget under pkt. 7 omfatter:

 • formand, formanden er tillige valgt som kongresdelegeret
 • kasserer
 • 4 medlemmer til kredsstyrelsen
 • 1 kongresdelegeret - vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer
 • 2 suppleanter for de kongresdelegerede - vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer
 • 2 kritiske revisorer
 • 1 revisorsuppleant 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes, dvs 10.marts 2018.

Endelig dagsorden og en oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres ved opslag på kredsens hjemmeside senest fem dage før generalforsamlingen, dvs senest 15.marts 2018. Alle bilag vil blive lagt på hjemmesiden løbende, efterhånden som materialet bliver færdiggjort.

Ønsker du et valgindlæg offentliggjort på foreningens hjemmeside, bedes det fremsendt til 035@dlf.org senest 2.marts 2018 - mærk venligst mailen 'VALGOPLÆG GF2018'

Se invitationen her

Se referatet her