DLF's folkeskoleideal

Folkeskoleideal Slider Blaa
I 2016 vedtog Danmarks Lærerforenings kongres at foreningen skulle udarbejde et ideal for hvad en god folkeskole er. Siden har alle niveauer af foreningen arbejdet med idealet, der 2.oktober 2019 er blevet vedtaget i sin endelig form.

Tilblivelsen

Processen har siden kongressen i 2016 indeholdt følgende elementer:

 • Ad hoc-gruppen har afholdt hyppige møder
 • Hovedstyrelsen har haft idealet til drøftelse på alle møder, bl.a. med input fra hovedstyrelsesmedlemmer om de enkelte områder i idealet.
 • Det fremgik af såvel baggrundsmaterialet som fremlæggelsen på kongres 2016, at der skulle nedsættes en interessegruppe. Gruppen er rekrutteret blandt lærere, ledere, foreningens uddannede meningsdannere og kredsstyrelsesmedlemmer. Interessegruppen har afholdt 4 seminarer
 • Folkeskoleidealet indgik på de åbne medlemskonferencer for aktive medlemmer i efteråret 2017
 • Ad hoc-gruppen har afholdt en middag med 7 forskere/eksperter om deres syn på de 9 områder i september 2018
 • Ad hoc-gruppen udsendte i januar 2018 og igen i december 2018 et inspirationsmateriale med forslag til indhold i og afvikling af lokale arrangemener til alle kredse
 • I materialet var også et link til, hvor alle har kunnet indsende deres bud på et folkeskoleideal – inputtene er løbende blevet taget op i arbejdet med udarbejdelsen af det endelige folkeskoleideal. Linket har også været brugt på medlemsmøder, kredsgeneralforsamlinger mv.
 • Foreningen havde en stand med folkeskoleidealet på KL’s Børne – og Ungetopmøde i 2018
 • Fagbladet Folkeskolen har skrevet om folkeskoleidealet
 • Der er afholdt 3 regionale medlemsmøder med Alexander von Oettingen i foråret 2019
 • Hovedstyrelsen har afholdt et todages seminar om folkeskoleidealet i maj 2019
 • Folkeskoleidealet var en del af indholdet på en konference for kredsenes pædagogisk ansvarlige i januar 2019, hvor også interessegruppen var inviteret
 • Derudover har rigtig mange kredse drøftet folkeskoleidealet på medlemsmøder, generalforsamlinger mv. i foråret 2019. Alexander von Oettingen har deltaget på en del af møderne
 • På Folkemødet i 2019 inviterede foreningen en række politikere fra KL og Folketinget til morgenmøde med drøftelse af udkastet til foreningens folkeskoleideal.

Idealet

Folkeskolen er en vital institution både for børns opvækst og dannelsesprocesser og for samfundets fremtid og udvikling. Det forbinder folkeskolen med en række andre væsentlige samfundsområder som politikken, erhvervslivet, videnskaben og kulturen.

I disse sammenhænge formuleres forventninger til folkeskolen og idealer om folkeskolen; hvad folkeskolen skal løfte, og hvad den ideelt set bør være. Det er forventninger og idealer, der på sin vis adresserer et dannelses- og samfundssyn. Et folkeskoleideal er et bud på, hvad gode dannelsesprocesser indeholder, hvad der udgør et godt samfund og ikke mindst, hvilke værdier der er vigtige at give videre til kommende generationer.

Indholdet

Idealet indeholder 10 områder, der alle sætter ord på og retning for folkeskolens virke og værdier. Blandt dette er både fagene, det gode børneliv og forældresamarbejdet er nævnt. 

Læs idealet her

Emner

Målgruppe