Ferie

Sommerferie
Her kan du læse om placering af den kollektive ferie, 6.ferieuge og erstatningsferie ved sygdom eller andre ferieforhindrende begivenheder.

Nye ferieregler

Regeringen har i 2018 indgået et bredt forlig, som betyder ny ferielovgivning. Reglerne, der trådte ikraft på vores område i september 2020, ligger i linkkassen. Ændringen berører kun den kollektive ferie. Læs mere i Ferieloven eller Aftale for personale ansat i kommuner (1.9.2020).

6. ferieuge fortsætter uændret. Læs reglerne i Aftale om 6.ferieuge (1.9.2020)

Se Helsingør kommunes feriekalender her:

Feriekalender 23/24

Feriekalender 24/25

Den kollektive ferie

Ændringen består i, at den kollektive ferie afvikles samtidig med at den optjenes. Se tabellen.

  Samme år
Optjeningsår 1/9 - 31/8 (12 måneder)
Afviklingsår 1/9 - 31/12 (16 måneder)

Du optjener 2,08 om måneden, hvilket giver 25 dage for året.

Den kollektive sommerferie er i placeret i juli, og resten af ferien er placeret omkring jul og nytår, samt i uge 7. Find den aktuelle feriekalender i sideboksen.

Desuden har du en række arbejdsfri dage - såkaldte 0-dage, hvor du afspadserer den arbejdstid, du leverer for meget i skoleugerne. Disse dage er placeret hvor eleverne har ferie, fx i elevernes efterårsferie (uge 42). Du kan forvente at have fri på 0-dagene, men må gerne arbejde såfremt du selv finder det hensigtsmæssigt og nødvendigt.

6. ferieuge

Reglerne for 6. ferieuge fortsætter uændret. Du skal derfor fortsat senest 1.maj (eller senere, hvis din leder sætter fristen senere) vælge om du ønsker at afholde ferien. Hvis ikke det er tilfældet, vil du få værdien udbetalt som løn, ved udgangen af ferieåret. Det vil sige med maj-lønnen. Hver feriedag har en værdi af 0,5 % af din årsløn.

Ønsker du at afholde 6. ferieuge skal du meddele din leder dette. Du kan holde den 6. ferieuge på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret. Det kan holdes som en enkelt dag af gangen eller som en hel uge. Det bestemmer du. Skolelederen kan skønne, at forholdende på skolen gør, at du ikke kan holde fri.  Der skal skønnes i hvert enkelt tilfælde og det skal vurderes sagligt, objektivt og proportionalt, hvorvidt tjenesten forhindrer feriens afholdelse.

Brugen af 6. ferieuge vil naturligvis også påvirke den ugentlige arbejdstid og muligheden for fleksibilitet i det daglige:

Arbejdsuger 42 41
Nettotimer 1686 1649
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstimer 40 40
Afvikling af 6.ferieuge 6.ferieuge   udbetales

6.ferieuge   afholdes i en skoleuge.

Arbejdstid i den uge hvor du holder ferie registreres som en opgave på opgaveoversigten med timetal.

 

6.ferieuge afvikles efter den beskæftigelsesgrad den er optjent i. Så var du ansat på 80 % (29,6 timer/uge) sidste år, har du opsparet 80 % (29,6 timer) ferieuge, også selv om du er på fuld tid i år. Tilsvarende har du 100 % ferie (37 timer), hvis du var på fuld tid sidste år og på deltid i år. Reglerne om sygdom og ferie gælder også i forhold til den 6. ferieuge.

Erstatningsferie

Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. Ændringen er sket som følge af den sidste praksis fra EU-domstolen. Den fastslår, at alle har krav på minimum 4 ugers ferie i hvert ferieår, hvis der har været beskæftigelse i hele optjeningsåret.

De ændrede regler betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og som bliver syge under ferie har ret til erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 sygedage under ferie for en fuldtidsansat ikke giver ret til erstatningsferie. Det hænger sammen med, at EU kravet om ferie kun vedrører 4 uger.

Har den ansatte optjent mindre end 25 dages ferie, har vedkommende ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage. Er der fx optjent 20 feriedage indtræder retten efter 4 sygedage i ferieåret (20 * 1/5).

Hvis den ansatte ønsker at gøre brug af sin ret til erstatningsferie, skal vedkommende meddele sygdommen til arbejdsgiveren efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding i ansættelsesforholdet, hvilket normalt vil sige ved arbejdstids begyndelse, som på en normal arbejdsdag. Det betyder, at en ansat, som bliver syg under ferie, skal give arbejdsgiveren besked om sygdommen, også selvom lønmodtageren opholder sig i udlandet. Kommer meddelelsen fx først på 3. sygedag, vil erstatningsferie først indtræde ved 8. sygedag.

Der kan dog forekomme helt særlige omstændigheder, som gør, at lønmodtageren ikke er i stand til at melde sygdommen til arbejdsgiveren på sygdommens første dag. Der kan fx være situationer, hvor den ansatte kommer ud for en ulykke, svær tilskadekomst eller lignende, og derfor er ude af stand til at melde sig syg. Her vil pågældende have ret til erstatningsferie fra sygdommens 6. dag. Det vil bero på en vurdering i det konkrete tilfælde.

For at få ret til erstatningsferie skal den ansatte dokumentere sygdommen overfor arbejdsgiveren. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Den ansatte skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation.

Lægelig dokumentation kan efter de gældende regler være friattest eller anden betryggende lægelig dokumentation, som fx journaludskrift fra sygehus eller lignende. Opholder den ansatte sig i udlandet, vil vedkommende kunne få en erklæring fra en læge i udlandet, der som minimum skal indeholde tilsvarende betryggende dokumentation for sygdommen.

Arbejdsgiveren kan undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie.

Har den ansatte ikke været ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret, kan det være vanskeligt for arbejdsgiveren at vide, hvor mange gange vedkommende har været syg under ferie i ferieåret. I de situationer er det den ansatte, der skal dokumentere, om retten til erstatningsferie indtræder fra 1. sygedag.

Retten til erstatningsferie ved sygdom opstået før 1. feriedag er ikke ændret.


HLF har opfordret til, at de enkelte skolers ledelse melder klart ud vedr. sygemelding under ferieperioder. Spørg din TR, hvis du er i tvivl.

Har du spørgsmål til afviklingen af ferie, så skriv til os på 035@dlf.org

God ferie :)