Opgaveoversigt

Hvert år fordeler skolernes ledelser arbejdstiden mellem lærerne på skolen, og udarbejder en opgaveoversigt til hver enkelt lærer. Bestemmelserne om opgaveoversigten er beskrevet i L409, § 5.

Opgaveoversigten skal indeholder en oplistning af alle de opgaver, du skal varetage i kommende år - både undervisning og andre opgaver.  En fuldtidstilling udløser 1924 arbejdstimer på et år, eller 1679,8 netto arbejdstimer. Hertil kan komme seniorreduktion, aftaler om deltid, overførsel af overarbejde eller lign. Ved samme lejlighed bør det aftales, hvorledes overarbejdet afvikles. Det kan enten udbetales eller indregnes i det efterfølgende års arbejdstid.

Det er en rigtig god idé, at du gennemgår din opgaveoversigt med din TR, forud for drøftelsen med din leder. Når du får dit kommende skema bør du tjekker, om alt stemmer overens. Hvis du ikke er enig i opgørelsen, skal du sige det til din TR og/eller leder, således at det kan blive rettet. Din løn udregnes nemlig til en vis grad på baggrund af din opgaveoversigt.

Hvis du i løbet af året får ændret dine arbejdsopgaver, skal du bede om at få en ny opgaveoversigt som erstatning for den gamle. Det er vigtigt, at der er orden i de papirer, der danner grundlag for din løn og lønindberetning. Så er du også sikret evt. afregning af overtid. Helsingør kommunes Personaleservice anerkender opgaveoversigten som et øjebliksbillede af din ansættelse. Det er med andre ord, det som står på opgaveoversigten, fx mht beskæftigelsesgrad, som er gældende, uanset hvad der står på dit ansættelsesbrev.

Spørg altid din TR, hvis du er i tvivl om hvorvidt din opgaveoversigt er korrekt. Når du drøfter din opgaveoversigt med din skoleleder, bør du altid tage udgangspunkt i Administrationsgrundlagets "Dialogværktøj til Opgaveoversigten".

_____________________________________________________________

BILAG 2 - Dialogværktøj til opgaveoversigten    

Formålet med værktøjet er at afstemme forventningerne til dialogen om opgaveoversigten. Det er væsentligt, at medarbejderen kan danne sig et reelt overblik over deres arbejdssituation og arbejdsopgaver i det kommende skoleår, for derved at fremme medarbejderens mulighed for at anvende arbejdstiden fleksibelt.

 

Forud for dette opfordres til, at organisationens repræsentant(er) og skolens ledelse i fællesskab udarbejder en lokal skoleaftale, indeholdende beskrivelser af større funktioner, for at afdække forventninger og kendskab til opgavernes indhold og omfang. Denne bør præsenteres for alle medarbejdere forud for fordeling af fag og opgaver, så fordelingen foregår på et kendt grundlag.

Dialogen om opgaveoversigten kan indeholde en drøftelse af følgende elementer:

 • Fag
 • Klasser
 • Understøttende undervisning
 • Konsekvens af elevsammensætning
 • Erfaring med fagene
 • Uddannelse og efteruddannelsesniveau
 • Klassestørrelse
 • Særlige inklusionsopgaver
 • Faglige spænd
 • Samarbejde med andre faggrupper
 • Samarbejde med forældre
 • Teamsamarbejde
 • Placering af lektioner (parallelt med andre tema, i moduler eller enkelt, spredning over ugen, osv.)
 • Andre opgaver
 • Andre hensyn

Der skal naturligvis for både leder og medarbejder være mulighed for, at løfte andre emner, såfremt disse måtte have betydning for arbejdets tilrettelæggelse eller relevans for den enkelte.

I den forbindelse er det væsentligt at tage særligt hensyn til medarbejdere, som qua deres opgaver, oplever perioder med spidsbelastninger. Her tænkes specifikt på:

 • lærere involveret i folkeskolens afgangsprøve
 • børnehaveklasseledere, der skoleparathedsvurderer nye børnegrupper og arbejder med børns overgange
 • lærere der deltager i lejrskoler og studieture
 • lærere/børnehaveklasseledere der deltager i krævende kompetenceudviklingsforløb

 ____________________________________________________________________________

Bestemmelserne om opgaveoversigften er beskrevet i L409,  § 5

§ 5. Opgaveoversigt

Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden.

Bemærkning

Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der bl.a. afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse.

Stk. 2. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer.

Bemærkning

Skoleledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov.