Opgaveoversigt

Hvert år fordeler skolernes ledelser arbejdstiden mellem lærerne på skolen, og udarbejder en opgaveoversigt til hver enkelt lærer. Bestemmelserne om opgaveoversigten er beskrevet i A20 og lokalaftale A20.

Opgaveoversigten skal indeholder en oplistning af alle de opgaver, du skal varetage i kommende år - både undervisning og andre opgaver.  En fuldtidstilling udløser 1931 arbejdstimer på et år, eller 1686 netto arbejdstimer. Hertil kan komme seniorreduktion, aftaler om deltid, overførsel af overarbejde eller lign. Ved samme lejlighed bør det aftales, hvorledes overarbejdet afvikles. Det kan enten udbetales eller indregnes i det efterfølgende års arbejdstid.

Maximal undervisningstid er 795 timer om året.

Følgende opgaver skal angives med tid på opgaveoversigten:

 • Forberedelse, min. 375 timer, heraf 250 timer selvtilrettelagt tid
 • Klasselærer, min. 75 timer, heraf skal 30 timer gives som reduktion i undervisningstiden.
 • Opgaver over 30 timers varighed skal påføres med tid.


Det er en rigtig god idé, at du gennemgår din opgaveoversigt med din TR, forud for drøftelsen med din leder. Når du får dit kommende skema bør du tjekker, om alt stemmer overens. Hvis du ikke er enig i opgørelsen, skal du sige det til din TR og/eller leder, således at det kan blive rettet. Din løn udregnes nemlig til en vis grad på baggrund af din opgaveoversigt.

Hvis du i løbet af året får ændret dine arbejdsopgaver, skal du bede om at få en ny opgaveoversigt som erstatning for den gamle. Det er vigtigt, at der er orden i de papirer, der danner grundlag for din løn og lønindberetning. Så er du også sikret evt. afregning af overtid. Helsingør kommunes Personaleservice anerkender opgaveoversigten som et øjebliksbillede af din ansættelse. Det er med andre ord, det som står på opgaveoversigten, fx mht beskæftigelsesgrad, som er gældende, uanset hvad der står på dit ansættelsesbrev.

Spørg altid din TR, hvis du er i tvivl om hvorvidt din opgaveoversigt er korrekt. Når du drøfter din opgaveoversigt med din skoleleder, bør du altid tage udgangspunkt i Administrationsgrundlagets "Dialogværktøj til Opgaveoversigten".

_____________________________________________________________

BILAG 2 - Dialogværktøj til opgaveoversigten    

Formålet med værktøjet er at afstemme forventningerne til dialogen om opgaveoversigten. Det er væsentligt, at medarbejderen kan danne sig et reelt overblik over deres arbejdssituation og arbejdsopgaver i det kommende skoleår, for derved at fremme medarbejderens mulighed for at anvende arbejdstiden fleksibelt.

 

Forud for dette opfordres til, at organisationens repræsentant(er) og skolens ledelse i fællesskab udarbejder en lokal skoleaftale, indeholdende beskrivelser af større funktioner, for at afdække forventninger og kendskab til opgavernes indhold og omfang. Denne bør præsenteres for alle medarbejdere forud for fordeling af fag og opgaver, så fordelingen foregår på et kendt grundlag.

Dialogen om opgaveoversigten kan indeholde en drøftelse af følgende elementer:

 • Fag
 • Klasser
 • Understøttende undervisning
 • Konsekvens af elevsammensætning
 • Erfaring med fagene
 • Uddannelse og efteruddannelsesniveau
 • Klassestørrelse
 • Særlige inklusionsopgaver
 • Faglige spænd
 • Samarbejde med andre faggrupper
 • Samarbejde med forældre
 • Teamsamarbejde
 • Placering af lektioner (parallelt med andre tema, i moduler eller enkelt, spredning over ugen, osv.)
 • Andre opgaver
 • Andre hensyn

Der skal naturligvis for både leder og medarbejder være mulighed for, at løfte andre emner, såfremt disse måtte have betydning for arbejdets tilrettelæggelse eller relevans for den enkelte.

I den forbindelse er det væsentligt at tage særligt hensyn til medarbejdere, som qua deres opgaver, oplever perioder med spidsbelastninger. Her tænkes specifikt på:

 • lærere involveret i folkeskolens afgangsprøve
 • børnehaveklasseledere, der skoleparathedsvurderer nye børnegrupper og arbejder med børns overgange
 • lærere der deltager i lejrskoler og studieture
 • lærere/børnehaveklasseledere der deltager i krævende kompetenceudviklingsforløb

 ____________________________________________________________________________

Bestemmelserne om opgaveoversigften er beskrevet i vores lokalaftale og A20

§ 7. Opgaveoversigt

Stk. 1 Efter drøftelse med læreren udarbejder ledelsen en opgaveoversigt, der angiver de opgaver, som læreren påtænkes at anvende sin arbejdstid på i normperioden.

Bemærkning

Opgaverne skal fremgå af opgaveoversigten med en så tilstrækkelig detaljeringsgrad, at opgaveoversigten kan danne grundlag for, at ledelse og lærer sammen kan vurdere sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver. Mindre opgaver kan samles i mere overordnede opgavekategorier. En kategori kan være "diverse mindre opgaver på skolen".

Drøftelsen sker med henblik på at understøtte sammenhæng mellem lærerens arbejdstid og opgaver, samt et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse.

Stk. 2. På opgaveoversigten anføres endvidere den planlagte tid til undervisning, estimeret tid til opogaver der planlægges indholdsmæssigt senere på året samt estimeret tid til opgaver som ledelsen skønner til mindst 60 timer. Lokalt er denne grænse sat ned til 30 timer.

Bemærkning

Den estimerede tid på opgaveoversigten er vejledende. Det er ikke hensigten, at opgaveoversigten skal føre til et utilsigtet timetælleri.

Ved fastsættelsen af antal undervisningstimer tages højde for om læreren er deltidsbeskæftiget, har nedsat tid som følge af aldersreduktion, efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt større hverv og funktioner.

For deltidsbeskæftigede mv. drøftes endvidere den pågældendes deltagelse i fælles aktiviteter, møder, teamsamarbejde mv.

Stk. 3. Opgavesigten udleveres til læreren senest 5 uger før normperiodens begyndelse.

Stk. 4. Ledelsen og tillidsrepræsentanten kan aftale en anden model for udarbejdelsen af opgaveoversigten,som kan danne grundlag for, at ledelsen og lærer sammen kan vurder sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver.