LØN & VILKÅR Arbejdstid

Praktikaftale

Praktikaftale 

Aftale mellem Helsingør Lærerforening og Helsingør Kommune om undervisning og vejledning af lærerstuderende i praktik.

Med det formål at gøre skolerne uafhængige af seminariernes planlægning af de lærerstuderendes praktik og dermed sikre en hensigtsmæssig planlægning af skoleåret er det aftalt, at tilbagefaldsbestemmelsen om, at arbejdstimerne indgår i opgørelsen af lærernes arbejdstid fraviges, og at der i alle tilfælde sker udbetaling af honorar/vederlag efter statens satser i forbindelse med lærerstuderende i praktik.   Alle vederlag gives efter gældende satser jf. Bilag til aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaven i uddannelsen til lærer i folkeskolen (KL’s satser 03.142).

1. Praktiktimer
Der ydes et vederlag pr. praktiktime for hver deltagende lærerstuderende. Vederlag ydes for lektioner af 45 minutters varighed. Lektioner af anden varighed omregnes til enheder af 45 minutter, hvorefter vederlaget beregnes.   Bemærkning: Ved praktiktimer forstås alle undervisningstimer, hvori lærerstuderende deltager som led i uddannelsen, herunder alle praktiktimer i skoleperioden.

Alle praktiktimer, herunder i skoleperiodens aleneperiode, indgår i den ansattes aktivitetsplan.   I aleneperioden er praktiklæreren under ansvar over for skolens ledelse til rådighed for løsning af opgaver vedrørende praktik.

Praktiklæreren administrerer selv tiden, men skolens ledelse kan henvise eller pålægge læreren individuelle eller kollektive opgaver, der vedrører praktik – herunder opgaver fra nedenstående liste. (Listen er ikke udtømmende):

  • selvstudie i forhold til vejledningsopgaver, supervision mv.
  • udvikling af evalueringsformer m.v. i forhold til lærerstuderende i praktik.
  • flere praktiklæreres fælles udviklingsaktiviteter, kompetenceudvikling mv. i forhold til vejlederrollen.
  • udvikling af praktikvirksomhed med seminariet.
  • samarbejdsopgaver vedrørende praktik med de andre lærere/seminarielærere.

 
Læreren kan ikke varetage vikaropgaver i praktikanternes aleneperiode.  

2. Vejledningstimer
Til varetagelse af vejledning i forbindelse med praktikken ydes et vederlag pr. vejledningstime.

Bemærkning: Der betales for en arbejdstime (60 minutter) pr. vejledningstime, idet der for hver 45 minutters vejledning af praktikhold beregnes yderligere 15 minutter, som dækker lærernes opgaver med kontakt til seminariet, hvis tidsmæssige omfang ikke kan opgøres konkret.

Vejledningstimerne omfatter både før- og eftervejledning.

3. Skriftlig udtalelse
For skriftlig udtalelse i forbindelse med vurdering af egnethed og den afsluttende bedømmelse ydes et vederlag pr. studerende.   Hvis bedømmelsen foretages af flere lærere, fordeles vederlaget forholdsmæssigt.

4. Samarbejde med seminariet For samarbejde med seminariet, herunder:
praktiklærernes samarbejde med seminariet om den enkelte gruppe,
praktiklærerens samarbejde med ledelsen og/eller seminariet
praktikskoleledelsens samarbejde med seminariet om evaluering og udvikling af praktikordninger mv.
præsentationsmøder på seminariet, ydes et vederlag pr. time, der medgår til opgaven. Vederlaget ydes pr. påbegyndt halve time. I den medgåede tid indgår evt. rejsetid.  Desuden ydes rejsegodtgørelse efter gældende regler.  


5. Praktikundervisning (af lærerstuderende) Undervisning af lærerstuderende vederlægges pr. lektion af 45 minutters varighed.                Bemærkning: Praktikundervisning rekvireres af seminariet i sammenhæng med praktiktimer. Praktikundervisningen organiseres af praktikskolen og tilrettelægges i overensstemmelse med bekendtgørelsen, mål og CKF samt lokale studieordninger.
 
6. Ledelses- og koordineringsopgaver
Varetagelse af den enkelte skoles ledelses- og koordineringsopgave i forbindelse med praktikken vederlægges pr. praktiktime for hver deltagende studerende. Vederlaget tilfalder den skoleleder eller souschef/afdelingsleder, der varetager opgaveløsningen. Efter aftale mellem tillidsrepræsentant og skoleleder kan vederlaget dog helt eller delvist tilfalde en eller flere lærere, der under ansvar overfor skolelederen varetager opgaveløsningen.

Bemærkning: Ved den enkelte skoles ledelses- og koordineringsopgaver forstås de opgaver, der knytter sig til skolens virksomhed:

  • koordinering, beslutning og orientering om i hvilke klasser, klassetrin og hos hvilke lærere, de rekvirerede praktiktimer skal afvikles 
  • administrative opgaver i tilknytning til organisering af praktikvirksomheden ved skolen, herunder information af praktiklærerne
  • organisering af praktikundervisningen
  • koordinering og ansvar for så vidt angår skriftlig bedømmelse
  • ledelsesmæssigt ansvar for at praktiklærernes virksomhed gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen og inde for rammerne af de lokale studieordninger

7.    Feriegodtgørelse
Til udbetalte beløb efter pkt. 1 – 6 ydes der særlig feriegodtgørelse efter gældende sats.  

8.    Pension For alle beløb i denne aftale ydes pensionsbidrag til overenskomstansatte i henhold til § 10 i overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen.

9.    Udbetaling Vederlag i henhold til pkt. 1 - 6 indstilles til udbetaling umiddelbart efter praktikperioden.   Der henvises i øvrigt til Læreraftalernes praktikaftale: ”Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen”.