HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2022

Fane Dlf
Generalforsamlingen afholdtes tirsdag 22. marts 2022, kl.17 på Konventum, Erling Jensens vej 1, 3000 Helsingør.

Helsingør Lærerforening havde inviteret alle medlemmer til ordinær generalforsamling 

Referat

1. Valg af dirigent

Valg af dirigent

Kredsstyrelsen foreslog Mette Sigfusson, DLF, der blev valgt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

Kredsstyrelsens forslag til forretningsorden følges.

2. Valg af referent

KS foreslog Brigitte Clausen, Hellebækskolen, der blev valgt.

3. Beretning

Skriftlig beretning v/ formand Merete Svalgaard Knuhtsen. Beretningen ligger på hjemmesiden.

Formandens mundtlig beretning ved formand Merete Svalgaard Knuhtsen:

Skolestruktur

HLF har løbende været i dialog med borgmesteren i forbindelse med den nye skolestruktur og politikernes plan.

Kredsen har ligeledes været i dialog med Regitze Flannov fra DLF.

HLF har fokus på kerneopgaven, på lærernes muligheder for at lave god skole og på lærernes arbejdsmiljø. Vi vil det gode arbejdsliv i skolen.

Den nye struktur gælder fra skoleåret 23/24 (bemærk - rettet med kommissoriet behandlet i B&U udvalget 7.april 2022 til 24/25). Vi ved endnu ikke, hvordan det bliver.

Byrådspolitiker og formand for B&U, Claus Birkelyng, deltager på medlemskurset slut april og vi planlægger et medlemsmøde, hvor han deltager og kan redegøre mere om planerne for en ændret skolestruktur.

Inklusion

DLF’s holdning er, at klasselæreropgaven skal prioriteres. Der skal være faglige ressourcepersoner ude på skolerne.

Specialpædagogikken skal tilbage på læreruddannelsen.

Inklusion er det, der fylder allermest i skolens hverdag. HLF’s mål er at kommunen laver en strategi for inklusion i Helsingør Kommune og bliver mere præcise på, hvordan opgaven skal løses.

Ukraine

Den nye særlov sidestiller de ukrainske flygtninge med alle andre, så de ukrainske børn har ret til skolegang. Pt er der 50 børn og unge fra Ukraine i Helsingør kommune. Vi ved endnu ikke, hvordan det skal praktiseres. HLF vil gerne høre fra medlemmerne om, hvordan det virker, når først det løber af stablen.

Realisering af A20

Vores målsætning er at lykkes med A20. Det er en stor opgave og en stor forandring. Vi skal sikre, at der er rammer på skolerne og en kultur der understøtter denne opgave. Sammen med kommunen planlægger vi et seminar for ledelser og TR’er, hvor A20 er i fokus.

Det kræver tålmodighed og vedholdenhed og tager tid at lave denne forandring.

Fastholdelse og rekruttering

Vi mangler ca. 17-18.000 lærere på national plan. Nordsjælland er særlig hårdt ramt.

Lærere kigger især på arbejdstid, rammer for klasselærere og lokalløn, når de søger job.

Skoler med et haltende arbejdsmiljø og skiftende ledelse er ekstra ramt i forhold til at kunne fastholde og rekruttere lærere.

Vores nabokommuner ligger højere på lokalløn end Helsingør. Det er en stor udfordring for os.  Vi kan ikke konkurrere på lønnen.

Pr. 1.februar har 17,5 % af de fastansatte lærere i Helsingør Kommune ikke en læreruddannelse.

HLF vil gerne arbejde på løndelen fx i form at et fastholdelsestillæg.

Vi har stort fokus på dette område sammen med andre faggrupper.

Grøn Kreds – lærernetværk om ’Den grønne Omstilling

På kredsniveau har vi fået 80.000 kr. af en pulje til at støtte op om ’Den grønne omstilling’ i undervisningen. HLF starter et projekt op sammen med en skole i kommunen og håber, at det kan brede sig til flere skoler i kommunen.

I kredsen forpligter vi os på at være så bæredygtige som muligt, bl.a. ved, at vi vælger leverandører, der er bæredygtige.

Spørgsmål til beretningen:

Medlem fra Mørdrup:  Hvilke tanker ligger bag at ændre på skolestrukturen?

Merete: For 8 år siden var der et politisk flertal for en ny skolestruktur. Konservativ stemte imod. Borgmesteren må konkludere, at den nuværende skolestruktur ikke er en umiddelbar succes. Konservatives mærkesag har derfor været at ændre skolestrukturen.

Medlem fra Bymidten: Kortere skoledage? Er der nyt om det?

Merete: De har forlænget frihedsgraderne, så den enkelte skole kan konvertere understøttende undervisning til to-lærer timer og kortere skoledage.

Medlem fra Borupgård: A20 – Hvordan vi HLF arbejde videre med det?

Merete: Ledelsen har ikke den samme interesse i at implementere aftalen, men begge parter har en forpligtelse til at arbejde med aftalen. HLF tager initiativ til et 12-12 møde, hvor ledelse og TR skal mødes og arbejde med A20.

Medlem fra Borupgård:Mange af mine kolleger er uinteresseret i at involvere sig i A20.

Merete: Ledelsen har en bunden opgave i at lede medarbejderne i at involvere sig i A20. Det er en kulturforandring som skal understøttes. Det er svært – men det er opgaven.

Medlem fra Borupgård: Fedt med flere medlemsarrangementer. Tak for det.

Medlem fra Mørdrup: Rekruttering og fastholdelse. Er det et generelt billede på alle skoler, at det er svært at rekruttere og fastholde.

Merete: Det er desværre et ret generelt billede.

Medlem fra Nygaard: Skolestruktur – Hvor store er de nuværende skoler?

Merete: Vi har mange forskellige skoler med forskellig antal elever. Vi har også skoler fra 0.-9. klasse, som de konservative ønsker. Der er mange ting at forholde sig til i det her. Vi skal forholde os til, hvad der skal til for at lave god skole.

Medlem fra Rønnebær Allé: Hos os, er der et stort generationsskifte lige nu. Er det generelt?

Merete: Det er primært på RØ, hvor der er mange, der går på pension.

Den skriftlige og den mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget.

4. Regnskab

Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt. Regnskabet og beretningen ligger på hjemmesiden.

5. Indkomne forslag - der er ikke indkommet nogen

6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 

Kassereren redegjorde for budget 2022. Budgettet ligger på hjemmesiden. Kontingent for 2022 foreslås uændret.

Kredsstyrelsen ønsker Generalforsamlingens accept af at ændre den månedlige opkrævning af medlemskontingent til kvartalsvis opkrævning. Dette kan spare foreningen for næsten 20.000 kr. årligt. GF accepterede denne ændring.

Fastholdelse af kontingent blev enstemmigt vedtaget.

Spørgsmål til budgettet

Medlem fra Borupgård: Kan man få trækket sin kontingent direkte over lønnen?

Merete: Kun to kredse gør det. Der er en udfordring i forhold til GDPR.

Medlem fra Hellebækskolen: Påtænker I at betale 3 måneders kontingent fremadrettet? Det kan være en stor post for nogle – især for nyuddannede lærere.

Susanne og Merete: Det bliver fremadrettet. De nyuddannede betaler en særlig dimittend takst. Det skal kommunikeres tydeligt ud. Pensionister betaler kun én gang årligt. 

Medlem fra Hellebækskolen: Hvorledes afspejler budgettet inflationen?

Susanne: Vi har en lille rest, som vi forventer kan bære inflationen.

7. Valg, jf.§9  

Valget omfatter:

 • Formand (tillige valgt som kongresdelegeret). Merete Svalgaard Knuhtsen genopstiller.

Merete blev valgt.

 • Kasserer (der også er kredsstyrelsesmedlem). Susanne Lilleballe Bech genopstiller

Susanne blev valgt.

 • 4 medlemmer til kredsstyrelsen. Nuværende medlemmer i Kredsstyrelsen:

Christina Gjerding, Snekkersten

Jesper Petersen, Rønnebærallé

Charlotte Munk, Nordvestskolen

Mette Bayer, Hellebækskolen

Alle fire genopstiller.

Alle fire blev genvalgt.

 • 1 kongresdelegeret (vælges blandt de valgte kredsstyrelses-medlemmer). Kredsstyrelsen foreslår Jesper Petersen.

Jesper blev valgt.

 • 2 suppleanter for de kongresdelegerede (vælges blandt de valgte kredsbestyrelsesmedlemmer). Kredsstyrelsen foreslår nedenstående:
 1. suppleant: Susanne Lilleballe Bech
 2. suppleant: Christina Gjerding

Begge blev valgt.

 • 3 suppleanter til kredsstyrelsen (alle genopstiller). Kredsstyrelsen foreslår nedenstående:
 1. suppleant Marketta Sanders
 2. suppleant Jesper Fischer-Møller
 3. suppleant Birgitte Reindel

Alle tre blev valgt.

 •  2 kritiske revisorer. Kredsstyrelsen foreslår nedenstående: Helle Schackinger (der genopstiller) og Kristian T. Olesen

Begge blev valgt.

 • 1 revisorsuppleant. Kredsstyrelsen foreslår nedenstående:

Marketta Sanders genopstiller

Marketta blev genvalgt.

8. Evt.

Merete: Tillykke med valget til alle. Tak til alle, der er mødt op i dag til generalforsamlingen. Merete takkede dirigenten og referenten med blomster.

Mette Sigfusson afsluttede generalforsamlingen kl.18:30 og takkede for god ro og orden.