Lokalaftale A20

Aftale 2
Mandag d. 15. marts blev den nye lokalaftale for lærerne i Helsingør Kommune underskrevet. Aftalen er et supplement til den centrale aftale, som er indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation, og den bygger oven på den lokalaftale, parterne indgik i 2019.

Helsingør Lærerforening og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har gennem længere tid drøftet rammerne for lærernes arbejde i Helsingør Kommune. Parterne har hele vejen i forhandlingerne haft for øje, at samarbejde og dialog er nøgleord, når vi sammen skal lykkes med at lave en god skole for eleverne.

Samarbejde om at lave god skole

Drøftelserne har båret frugt, og der er nu indgået en lokalaftale. Parterne er enige om, at den gode undervisning er afgørende for, at eleverne tilegner sig en række kundskaber og færdigheder, der har betydning for dem, mens de går i skole, for deres tilværelse efter skolen og for samfundet som helhed. Lokalaftalen er med til at sætte rammerne for den gode skole. Parterne er enige om, at et forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og prioritering af opgaverne, styrker grundlaget for et godt arbejdsmiljø og en god skole. Med aftalen ligger der en forpligtelse for parterne til sammen at lave en god skole.

 

Elementer i aftalen

Lokalaftalen fastholder et årligt maksimalt undervisningstimetal for lærere og børnehaveklasseledere, sikrer forberedelsestiden og tid til klasselæreropgaven generelt. Parterne er enige om, at det er væsentlige elementer for at skabe en god skole og en god arbejdsplads. Samtidig giver aftalen plads til, at der kan bygges videre på det lokale samarbejde og den opbyggede skolekultur. Aftalen rummer også en ordning, så nyuddannede lærere får færre timer i de to første år. Samlet set forventer parterne, at lokalaftalen kan bidrage til, at flere har lyst til at være lærere i Helsingør Kommune.

Skole laver vi sammen

Nu skal lokalaftalen ud at leve på skolerne, og parterne vil fællesskab præsentere den for skolelederne og tillidsrepræsentanterne i den kommende uge. Formanden for Helsingør Lærerforening Merete Svalgaard Knuhtsen er godt tilfreds med den nye lokalaftale og siger:

Med indgåelsen af A20 centralt lægges der op til en kulturforandring på skolerne, så skoleledelse fremover foregår i tæt samarbejde med lærerkollektivet og tillidsrepræsentanten. Jeg synes, at parterne lokalt i Helsingør har haft det for øje igennem hele forhandlingsforløbet og er lykkes med at indgå en lokalaftale, der sætter netop samarbejdet i centrum for at lave den bedst mulige skole for eleverne indenfor de givne rammer.

Centerchef Rikke Reiter udtrykker stor glæde over, at det gode forhandlingsklima har båret frugt og siger:

Forhandlingerne har været meget konstruktive, og jeg er rigtig glad for, at vi har landet en god aftale, som begge parter kan se sig selv i. Lokalaftalen giver os nogle gode rammer og bygger oven på det tætte og respektfulde samarbejde, vi allerede har med Helsingør Lærerforening. Vi har et fælles ansvar og en fælles opgave med at lave en god skole for eleverne. Lokalaftalen er et godt afsæt for det. Jeg håber også, at de gode rammer for lærerne kan være med til at tiltrække endnu flere dygtige lærere til Helsingør – og til at blive her.

Merete Svalgaard Knuhtsen peger på, at det er det lokale samarbejde ude på skolerne, der skal få aftalen til at leve i hverdagen, og siger i den forbindelse:

Det lokale supplement lægger op til, at lærernes faglighed afspejles i de ledelsesmæssige prioriteringer og beslutninger, der angår fundamentet i skolerne – den gode undervisning. Nu skal aftalen implementeres og en ny skolekultur præget af større tillid og transparens gro frem. Den opgave bærer parterne begge et ansvar for at bidrage til og lykkes med. Skole laver vi sammen.

 


 

Fakta:

Forhandlingerne er gennemført af et forhandlingshold bestående af:

Helsingør Lærerforening

  • Kredsformand Merete Svalgaard Knuhtsen
  • Kredsnæstformand Jesper Petersen

Helsingør Kommune:

  • Faglig leder, Lene Tetzlaff-Petersen
  • Skoleleder samt lokal formand for skolelederforeningen, Andreas Elkjær

 

Lokalaftale A20

Emner

Målgruppe