Inklusion

HLF mener om inklusion

Lærerne løser inklusionsopgaven. For at undervisningen skal lykkes skal, der i klassen være en kendt struktur præget af god ro og orden for den enkelte, samt være en høj grad af forudsigelige, tillidsfulde og stabile relationer til klassekammerater og til lærere.

Når skolerne skal rumme flere børn med særlige behov, skal der være de nødvendige forudsætninger tilstede for at undervisningen kan lykkes. Alle elever bør have det undervisningstilbud de har behov for og det forudsætter, at de lærere de undervises af, har de fornødne kompetencer dertil. 

Vi kan og vil godt inkludere børnene, så længe rammerne er derefter.

Vi mener, at inklusion lykkes, når alle elever

-        Er til stede og deltager aktivt i den almene undervisning

-        Betyder noget for klassens fællesskab

-        Har stort udbytte af læringen

Læs mere om inklusion i DLF pjecen "Fællesskabet skole - en inkluderende skole" her

FAKTA 

Der bruges ca. 13 milliarder kroner på specialundervisning, svarende til knap 30 procent af folkeskolens samlede udgifter. 80 pct. af de 13 mia. kr. bruges til de specialiserede tilbud.

Pr. 1. maj 2012 er loven ændret. Fremover er det alene undervisning i specialklasser på specialskoler og støtte til elever på mere end 9 klokketimer/12 lektioner om ugen, der er specialundervisning. DLF arbejder på at sikre, at de ca. 49. 000 elever, der i dag får støtte i mindre end 12 lektioner, også fremover får den nødvendige støtte. Under-visningsministeren har understreget den politiske intention:

At de penge, der hidtil har været brugt på specialundervisning, skal blive i skolesystemet.

I en EVA undersøgelse siger 44 pct. af lærerne, at de i mindre grad eller slet ikke har kompetencer til at inkludere elever med gennemgribende udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. 49 pct. af alle lærere mener, at de i almenundervisningen inkluderer for mange elever med særlige behov, mens 42 pct. af lærerne mener der er en passende balance. Lederne har et andet syn: 16 pct. mener, at der inkluderes for mange, mens 73 pct. mener, at der er en passende balance.

 DLF MENER

  • Inklusion forudsætter en styrket almenundervisning
  • Vellykket inklusion er afgørende for opbakningen til folkeskolen
  • Fokus på forældrenes tryghed og lærernes mulighed for at løse opgaven
  • Kommunerne er ansvarlige for kompetenceudviklingen af lærerne
  • Inklusion må ikke blive en spareøvelse