HLF Helsingør Lærerforening

Helsingør Lærerforening - historisk

Fredag d. 15. december 2017 rundede Helsingør Lærerforening sin 100-årsdag. Det blev ikke en fejring af Møghe’ske dimensioner, men ikke desto mindre skal dagen mindes. Og ganske som Fru Møghes fødselsdato kan, der også være lidt forvirring om den spæde start.

I begyndelsen...

Den 1. oktober 1899 dannedes den første forening, der kaldtes ”De Private Lærermøder”. Denne forening var en fælles sammenslutning af mere selskabelig karakter, som det beskrives i vores gamle protokoller, og hensigten var at knytte lærerkræfterne ved skolerne tættere sammen. Det betød, at foreningen ikke havde forhandlingsret, og dermed ikke kunne repræsentere lærerne i faglige sammenhænge, og derfor nedlagdes foreningen grundet manglende tilslutning. I 1910 søgte man så om at danne en ny forening af mere faglig karakter. Den ny forening havde hele 56 medlemmer; 2 pensionister og lærere fra hhv. almenskolen (der er er betegnelsen for mellemskolen og gymnasium) og de kommunale skoler, men da lærerne fra almenskolen ikke fik den indflydelse, de havde håbet, endte denne forening også med at opløses.

Men, den 15. december 1917 vedtoges på en konstituerende Generalforsamling love for Helsingørs Kommunelærerforening, som var en selvstændig kreds under Danmarks Lærerforening. Den første bestyrelse bestod af Frk. A. K. Spanner, Hr. Vald. Sørensen, Hr. K. Wamberg, Frk. Joh. Andersen og formand var P. C. Underbjerg.

De ældste papirer vi har på kredskontoret kan læses i afskrift nedenfor:


Foreningens vigtigste Data.

Den første Begyndelse til en Lærersammenslutning i Helsingør fandt Sted d. 1. Oktober 1899.

Da dannedes en Forening, kaldet ”De private Lærermøder”, af Lærere ved Helsingørs Borger- og Almenskoler, og som havde til Formaal: ”Dels ved Foredrag og Udveksling af Anskuelser om Sager, der ere af almindelig Interesse for Lærerstanden, dels ved selskabelige Sammenkomster at knytte Skolens Lærerkræfter fastere til hverandre.”

Foreningen var altsaa ikke en egentlig faglig Forening, der repræsenterede Lærerstanden udadtil f.eks. over for Autoriteterne. Derfor blev Tilslutningen efterhånden stærkt aftagende.

Og i 1910 søgte man om at danne en ny Forening af mere faglig Karakter.

Et forberedende Møde holdtes d. 17. December d. A., hvor der nedsattes et Udvalg til at gøre et forberedende Arbejde bl.a. ved at udarbejde et Lovudkast. Tanken fandt Tilslutning fra Almenskolen, særlig Rektor Prof. Krüger var interesseret og deltog i det forberedende Arbejde.

Der indtegnede sig 56 Medlemmer: 11 fra Almenskolen, 43 fra Folkeskolen og 2 Pensionister.

Den 10. Maj 1911 dannedes saaledes Helsingørs Lærerforening paa en Konstituerende Generalforsamling på Hotel du Nord.

Denne Forening tog forskellige Opgaver op af Interesse for Lærerne og havde som Følge heraf ikke ringe Betydning, men almenskolens Personale fik ikke den Betydning, man havde ventet. De faldt efterhaanden paa et Par Undtagelser nær fra.

Og den 21.Decbr 1917 vedtoges Foreningens Ophævelse paa en ekstraordinær Generalforsamling. Følgende havde fungeret som Formænd i Helsingørs Lærerforening:

1911-1912 Underbjerg

1912-23 Rasmus Jensen

1913-24 P.C. Christensen

1914-15 P. J. Palsmark

1915-16 Underbjerg

1916-17 Palsmark

Der var opstaaet Ønske om at faa omdannet Foreningen til en selvstændig Kreds af D. L. F. og den 27. Oktober 1917 afholdtes et Møde paa Bgn. IV med dette for Øje.

Til at gennemføre denne Sag nedsættes et Udvalg paa 3 Medlemmer: Underbjerg, Form. Frk. Spanner og Hr. Vald. Sørensen.

Udvalget kunne forelægge resultaterne af sit Arbejdet 

d. 15. Decbr. 1917

paa en konstituerende Generalforsamling hvor der vedtoges Love for Helsingørs Kommunelærerforening D. L. F. E. KrB. Samt vedtoges Bestyrelse efter de ny Love.

Denne Dag er altsaa den nuværende Forenings Stiftelsesdag.

Den første bestyrelse bestod af følgende:

Frk. A. K. Spanner, Hr. Vald. Sørensen, Hr. K. Wamberg, Frk. Joh. Andersen og P. C. Underbjerg.

Følgende har i den forløbende tid været Formænd:

 

Underbjerg       1917-1920         

Palsmark           1921-1921         

Underbjerg       1921-1923         

Palsmark           1923-1925        

J. Størck            1925-1929        

Underbjerg       1929-1932        

Elkjær               1932-1933        

Palsmark           1934-1937                             

Kaarsen            1937-1944   

Chr. Hansen      1944-1947 

Chr. Brodersen  1947-1949 

Kaj Jørgensen    1949-1955

 Sv. AA. Bonde   1956-1964

Jon Brunse         1965-1967

Søren Götzsche 1967-1970


Jørgen C. Backe 1970-1972

Hans Jensen 1972-1985

Elna Lebech 1985-2007

Vera Sandby Hansen 2007-2020

Fra 1970 

Søren Götzsche fortsatte som formand indtil 1970, hvor han blev afløst af Jørgen C. Backe. Helsingør Lærerforening ændrede dengang navn og kom til at hedde Øresundskredsen. Det var en turbulent tid i foreningen. 

Siden 1972 har der kun været 3 formænd. Først sad Hans Jensen på posten 1972-1985. Hans var i den periode også hovedstyrelsesmedlem i samlet 4 år. Under hans ledelse ved årsskiftet 1983, ændrer foreningen igen navn tilbage til Helsingør Lærerforening. Herefter valgtes den første kvinde og til dato længstsiddende formand, Elna Lebech. Hun var formand i 22 år, men opnåede aldrig valg til DLF's hovedstyrelse. Elna afløstes af Vera Sandby Hansen i 2007.

Med Vera fik HLF en formand, der altid havde medlemmernes interesse for øje, og altid havde dem som udgangspunktet for sit fagpolitisk arbejde. Vera mestrede at være formand i en turbulent periode, og med de største overenskomst successer, OK08, og nedture som den altoverskyggende Lockout i 2013, bød perioden på en formandsopgave i konstant forandring. I forbindelse med coronakrisen i 2020 var det ikke muligt at afholde generalforsamling, men da Vera ønskede at fratræde, foregik formandskiftet i første omgang ikke ved valg, men ved konstituering af en ny kredsstyrelse. Her blev Merete Svalgaard Knuhtsen i første omgang konstitueret formand, men først den 22.juni, da det igen var muligt og sundhedsmæsssigt forsvarligt at forsamles, formelt valgt til politisk leder og kredsformand for Helsingør Lærerforening.