HLF Helsingør Lærerforening

Retningslinje vedr. økonomistyring

Retningslinjer vedr. kredsens økonomi.

I vores kreds er retningslinjerne omkring økonomien beskrevet i vores vedtægter:

§ 4

Kontingentet til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for regnskabsåret. Styrelsen beslutter hvordan kontingentopkrævningen foregår.

stk. 2
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

stk. 3 
Budgetperioden er 1. januar – 31. december. Der fremlægges desuden et budget overslag for det efterfølgende regnskabsår.

stk. 4
Kredsen benytter ekstern revisor.

stk. 5
Kredsformand og kredskasserer tegner hver for sig og/eller sammen Helsingør Lærerforening, herunder Særlig Fond, i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen.

 

Hertil har vi vedtaget følgende retningslinjer for den daglig drift, der genbesøges ved konstituering:

  • Kredsens kasserer fremlægger 4 gange årligt et perioderegnskab for den øvrige styrelse, hvor der gøres særskilt rede for medlemsudviklingen.
  • Kredsens kasserer beder løbende, ved hver måneds afslutning, et andet kredsstyrelsesmedlem påse, at der er overensstemmelse mellem det bogførte i regnskabet og det faktisk indestående i banken.
  • Kredskasserer og kredsformand kan maksimalt købe for kr. 5.000 uden at have drøftet indkøbet med de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer. Fx ved nyindkøb af møbler, IT udstyr eller lign.
  • Kredskasserer og kredsens formand har hævekort, adgang til konti, eboks, SKAT, samt adgang til kredsens regnskabsprogram. Kredsens eksterne revisor har endvidere adgang til regnskabsprogram og SKAT.
  • Ved omlægning af depoter, optagelse af lån eller lign., inddrages hele kredsstyrelsen i processen. Vi henter altid sparring hos Lån og Spar bank, der deltager som rådgiver på et møde.
  • Ved køb af fast ejendom indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
  • Kredsens kasserer aflægger årligt en skriftlig beretning forud for generalforsamlingen.

Behandlet og vedtaget i KS 14.august 2019