HLF Helsingør Lærerforening

Vedtægter for HLF

Her kan du læse vedtægterne for Helsingør Lærerforening. Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen 14.marts 2023.

VEDTÆGTER for HELSINGØR LÆRERFORENING
Danmarks Lærerforening – kreds 35
Marts 2023

§ 1
Kredsens navn er Helsingør Lærerforening. Den udgør kreds 35 af Danmarks Lærerforening.

§ 2
Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

§ 3
Som medlem kan optages enhver som i følge Danmarks Lærerforenings vedtægter §§ 3. og 10. har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen.

 stk. 2

Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret.

stk. 3
Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside, direkte til kredskassereren eller på Helsingør Lærerforenings kontor.

§ 4
Kontingentet til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for regnskabsåret. Styrelsen beslutter hvordan kontingentopkrævningen foregår.

stk. 2
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

stk. 3
Budgetperioden er 1. januar – 31. december. Der fremlægges desuden et budgetoverslag for det efterfølgende regnskabsår.

stk. 4
Kredsen benytter ekstern revisor.

stk. 5
Kredsformand og kredskasserer tegner hver for sig og/eller sammen Helsingør Lærerforening, herunder Særlig Fond, i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen.

§ 5
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal og indkaldes ved opslag på Kredsens hjemmeside, med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden og angivelse af en frist for indsendelse af punkter til den endelige dagsorden.

stk. 2
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der optages på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt, jfr. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10, stk. 12.

stk. 3
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jfr. dog § 15. Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 10 medlemmer begærer det. Ved personvalg foregår altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

stk. 4
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden og en oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres ved opslag på kredsens hjemmeside senest fem dage før generalforsamlingen.

stk. 5
Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, jfr. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10, stk. 12.

stk. 6
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev.

§ 6
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
  7. Valg, jf. § 9
  8. Evt.

§ 7
Over generalforsamlingens forhandlinger føres der et referat, der underskrives af dirigenten, referenten og den fungerende formand.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden eller styrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned (skoleferier dog fraregnet) efter, at begæringen er fremsat.

stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst fem skoledages varsel ved opslag på skolerne. Bestemmelserne i § 5 om beslutninger finder tilsvarende sted ved ekstraordinær generalforsamling. Medlemmer, der ikke er tilknyttet en skole, indkaldes pr. brev.

§ 9
Kredsen ledes af en styrelse på fem medlemmer, som vælges på generalforsamlingen i lige år for en to-årig periode med tiltrædelse førstkommende 1. april. Der vælges tre suppleanter til styrelsen, to kritiske revisorer og en revisorsuppleant.

stk. 2
Alle valg foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes forud for valget. Kredsformanden vælges forud for øvrige valg til kredsstyrelsen. Suppleanter for delegerede er valgt til kredsstyrelsen.

§ 10
Der ydes til samtlige KS-medlemmer et skatte- og AM-bidragspligtigt honorar i forhold til opgave- og ansvarsfordeling. Den samlede honorarsum udgør DKK. 170.000 (i '00-kroner). Der reguleres med den til enhver tid gældende reguleringsprocent.

I forbindelse med konstituering og opgavefordeling foretager Kredsstyrelsen fastsættelse af honoraret, opgjort som honorarsummen, delt med antallet af frikøbstimer. Formandens honorar modsvarer altid en fuldtidsstilling uanset frikøb.

Honoraret skal sikre, at de tillidsvalgte ikke lider løntab ved indtrædelse i Kredsstyrelsen.

”KS-tillægget før skat” er for overenskomstansatte lærere pensionsberettiget med deres til enhver til gældende pensionsprocent. Pensionsbeløbet indbetales månedsvis til Lærerpension, samtidig med udbetalingen af tillægget.

Tillægget udbetales månedsvis.

 

§ 11
Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand. kasserer, pædagogisk- og arbejdsmiljøansvarlig.

stk. 2
Kredskassereren og kredsformanden kan ikke være samme person.

stk. 2
Styrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg mv.

stk. 3
Formanden for et udvalg, som nedsættes af styrelsen, skal være et stemmeberettiget medlem af styrelsen.

stk.4

Funktionen som sekretær aftales løbende. Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af styrelsen giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i styrelsen er formandens stemme udslagsgivende. I øvrigt fastsætter styrelsen selv sin forretningsorden.

§ 12
I marts måned i lige år vælger de under foreningens organisationsområde ansatte ved ethvert tjenestested en tillidsrepræsentant og en suppleant for en 2-årig periode med tiltrædelse 1. august. Endvidere foretages valg af kontaktperson og suppleant på tjenestesteder, der ikke opfylder kravene om valg af tillidsrepræsentant og suppleant. Endelig foretages valg af kontaktperson og suppleant for almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested.

stk. 2
Valgene udskrives af kredsstyrelsen og finder sted efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantregler.

stk. 3
Tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner formidler samarbejdet mellem medlemmerne, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

stk. 4
Tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner indkaldes til møde med kredsstyrelsen mindst fire gange årligt.

stk. 5
Forslag til mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant eller en kontaktperson behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter §§ 11, 11A og 11B.

 

§ 13
Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer af fraktion 1 og 2 på de enkelte tjenestesteder en faglig klub (skoleklub) under Helsingør Lærerforening.

Klubbens forretningsorden fremgår af kredsens hjemmeside, Faglig Klub - DLF Kreds 035 Helsingør Lærerforening

Tillidsrepræsentanten eller kontaktpersonen jfr. § 12 er formand for klubben og forbindelsesled til kredsstyrelsen.

Valg af tillidsrepræsentant eller kontaktperson og suppleant sker i henhold til § 12.

stk. 2
Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Kontaktpersonen varetager forbindelsen med kredsstyrelsen.

stk. 3
Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen.

stk. 4
På kredsens budget afsættes hvert år et beløb til de faglige klubbers udgifter til småindkøb i forbindelse med afholdelse af møder. Beløbet udbetales efter regning fra kredsens kasserer.

 

§ 14
Helsingør Lærerforenings Særlige Fond.

Helsingør Lærerforenings Særlige Fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.

stk. 2
Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2.

Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse.

stk. 3
Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.

stk. 4
Fondens midler tilhører kredsen, jvf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9, stk. 4. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.

stk. 5
Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.

stk. 6
Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.

Stk. 7

Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen.

Stk. 8

I tilfælde af kredens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne kredens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds’ særlige fond.

stk. 9
Disse vedtægter for Helsingør Lærerforenings Særlige Fond er vedtaget på generalforsamlingen den 14.marts 2023.

§ 15
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer (inkl. stemmer ikke) stemmer for.

§ 16
Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling d. 28. april 1986 og ændret på generalforsamlingerne d. 4.12.1990, d. 2.12.1991, d. 25.3.1992, d. 23.2.1994, d. 30.3.1995, d. 27.3.1996, d. 29.3.2001, d. 20.3.2002, d. 24.3.2004, d. 9.3.2005, d. 28.3.2007, d. 16.3.2010, d.15.3.2011, d.14.3.2012, d.12.3 2013, d.11.3 2015, d.15.3 2016 og 14.marts 2023.