Senior

Pensionist
Senior - hvad har du ret til? Og hvad har du pligt til..?

Seniordage

Med overenskomsten fra 2008 fik alle lærere i det kalenderår de fylder:


·         60 år, ret til 2 senior fridage
·         61 år, ret til 3 senior fridage
·         62 år, ret til 4 senior fridage

Dagene afvikles som omsorgsdage. Det betyder at dagene kan holdes som hele eller halve dage, og at en halv dag svarer til det halve af den skemalagte tjeneste. Man kan også aftale at afvikle dagene som timer. Den ansatte har mulighed for senest 1.oktober at konvertere det efterfølgende kalenderårs seniordage til en årlig bonus eller et løbende ekstraordinært pensionsbidrag. Udbetalingen sker ved kalenderårets udløb. Disse dage fremgår af din lønseddel. Læs mere i KTO rammeaftalen om seniorpolitik s.26

Aldersreduktion

kun for dem, der er født før 1.august 1956 (jf. L409 á 26/04/2013 underbilag 2.1 § 6)

Lærere og børnehaveklasseledere der er fyldt 60 år og anmoder om det, kan få nedsat deres arbejdstid med 175 timer årligt for fuldtidsansatte. For deltidsansatte (herunder frikøbte til organisationsarbejde) reduceres nedsættelsen forholdmæssigt. Nedsættelsen sker fra den normperiode (det skoleår), hvor man fylder 60 år. Der kan ikke gives betaling for overarbejde i samme periode, men overskrides normen afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende periode i forholdet 1:1.

Ret til nedsat arbejdstid

Med Lov 409 blev der som led i udfasningen af ”60-årsreglen”/aldersreduktion indført en helt ny regel om ret til nedsat tid for lærere, der er født fra og med 1. august 1956 og til og med 31. juli 1963 (jf. L409 á 26/04/2013 underbilag 2.1 § 6a). Denne nye gruppe har ret til nedsat arbejdstid mod tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsret.

Lærere og børnehaveklasseledere der pr. 31.juli 2016 er fyldt 53 år, men ikke 60 år, har - når de fylder 60 år, ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang. I henhold til overenskomstens § 10 stk. 6 optjenes fuld pensionsret svarende til hidtidige beskæftigelsesgrad. For deltidsansatte (herunder frikøbte til organisationsarbejde) reduceres nedsættelsen forholdmæssigt. Nedsættelsen sker fra den normperiode (det skoleår), hvor man fylder 60 år.

Efterløn

Rådgivningen gives af a-kassen- læs mere her.

Seniorpolitik Helsingør kommune

I øvrigt henvises til Helsingør kommunes seniorpolitik, hvis ordninger har til formål, at sikre arbejdsstedernes evne til fleksibel, effektiv og kompetent opgavevaretagelse og samtidig imødekomme ønsker og behov hos seniormedarbejdere. Målsætningen med seniorpolitikken er at komme igennem et generationsskifte uden de store omkostninger såvel fagligt som menneskeligt.

Det konkrete formål med seniorpolitikken er:

  • at fastholde seniormedarbejdere, så deres erfaringer og viden fortsat kan komme kommunen til gode
  • at tilbyde seniormedarbejdere fortsat udvikling gennem efteruddannelse, kurser m.m.
  • at sikre at seniormedarbejdere på en god måde fratræder, hvis de efter mange år på arbejdspladsen ønsker at fratræde

Seniorpolitikken, der hviler på et frivillighedsprincip, og som er en del af kommunens personalepolitik, skal medvirke til, at alle medarbejderes kvalifikationer bliver nyttige og kommer både den enkelte medarbejder og arbejdspladsen til gode.

For mange medarbejdere er det attraktivt at de har mulighed for at blive lettet i forhold til deres arbejdsbyrde, og det bør altid overvejes, om det er hensigtsmæssigt at omfordele arbejdsopgaver.

Seniorpolitikken giver mulighed for at nedsætte den ugentlige arbejdstid som en generel lettelse af arbejdsbyrden. Det er attraktivt for mange medarbejdere, der overvejer ellers at gå på efterløn/pension.

Læs mere om Helsingør kommunes seniorpolitik her...