Arbejdsskade

Lærerliv_100 2013 06 04 DLF Skole 013
Hvis uheldet er ude er det vigtigt du får den rette hjælp. Og for at du kan få den rette hjælp er det vigtigt at vide hvad dine rettigheder og pligter er.

Hvad er en arbejdsskade?

Når man taler om arbejdsskader skelner man mellem:

Erhvervsbetingede sygdomme:

Skyldes forhold i arbejdsmiljøet, der påvirker helbredet i en skadelig retning. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere ellere længere tid. For eksempel hvis man får nedsat hørelse efter arbejde i larmende omgivelser.

Arbejdsulykker: En fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en uventet hændelse, eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. For eksempel hvis man får skåret en finger af i en maskine

 

Arbejdsskader kan give erstatning

For at få erstatning eller andre ydelser skal skaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, der skal anerkende den som en arbejdsskade.

Her skal flere betingelser være opfyldt. De to vigtigste er:

 • Skaden skal være sket ved arbejde for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark. 
 • Skaden skal være sket på grund af arbejdet - eller de forhold som arbejdet foregår under.

Ved arbejdsskader har arbejdsgiver pligt til at anmelde skaden til arbejdsgivers forsikringsselskab og/eller Arbejdsskadestyrelsen indenfor et år, fra skaden er sket.

HUSK! Vil arbejdsgiver af en eller anden grund ikke anmelde skaden, kan man altid selv anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen.

 

Arbejdsskadestyrelsen afgør sagen

Arbejdsskadestyrelsen træffer en samlet afgørelse, om skaden kan anerkendes som arbejdsskade og hvilken erstatning, man i givet fald vil få.

Hvis en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, kan man i et vist omfang få dækket udgifter til behandling og/eller genoptræning, medicin og hjælpemidler.

 

Arbejdsmiljørepræsentanten, kredsen og sekretariatet

Arbejdsmiljørepræsentanten på skolen er din kontakt, hvis du rammes af arbejdsskade, hjælper dig igennem forløbet, følger op på, og på at der sker en anmeldelse til arbejdsgivers forsikringsselskab.

Arbejdsmiljørepræsentanten sender også en kopi af anmeldelsen og to fuldmagtserklæringer til kredsen (fuldmagterne finder du her).

 • Kredsen følger op på, at skadelidte har fået et kvitteringsbrev fra arbejdsgivers forsikringsselskab om, at sagen er anmeldt.
 • Kopi af kvitteringsbrevet fra forsikringsselskabet sendes videre til kredsen.
 • Kredsen tager kontakt til skadeslidte, behandler anmeldelsen og sender den eventuelt videre til Danmarks Lærerforenings sekretariat.
 • Skaden indskrives som personsag og følges til sagen er afsluttet.
 • Kredsen/Danmarks Lærerforenings sekretariat hjælper med det videre forløb, bl.a. med hensyn til erstatning for behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.
 • Arbejdsmiljørepræsentanten orienterer arbejdsmiljøgruppen om arbejdsskaden. Det påhviler arbejdsmiljøgruppen at følge op på skaden og om muligt udbedre årsagerne til skaden.
 • Arbejdsmiljørepræsentanten/tillidsrepræsentanten tager sig af en eventuel social del, sygemelding etc. og henviser medlemmet til kredsen.

 

Skadelidte

 • Har du været udsat for en arbejdsulykke/erhvervssygdom, bør du altid kontakte arbejdsmiljørepræsentanten/tillidsrepræsentanten som gør dig opmærksom på Danmarks Lærerforenings tilbud om bistand og henviser dig til konsulenterne i kredsen.
 • Husk selv at få samt at sende en kopi af din anmeldelse til kredsen via arbejdsmiljørepræsentanten (også når skaden er anmeldt elektronisk i EASY) sammen med to fuldmagter.
 • Husk at sende en kopi af dit kvitteringsbrev fra forsikringsselskabet/Arbejdsskadestyrelsen direkte til kredsen eller via arbejdsmiljørepræsentanten.
 • Er du i tvivl om noget vedrørende din arbejdsskadesag, kan du altid ringe til din konsulent i kredsen/Danmarks Lærerforening.
 • Husk selv at anmelde skaden til private ulykkesforsikringer

 

Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom der skyldes arbejdet, eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme efter påvirkninger gennem kortere tid (dog mere end 5 dage) eller gennem længere tid. Erhvervssygdommene kan f.eks. være stress, andre psykiske sygdomme eller for eksempel gener forårsaget af indeklimaet. Sagen skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen indenfor et år fra det tidspunkt, hvor det formodes, at sygdommen er forårsaget af arbejdet.

 

Anmeldelse

Ved erhvervssygdomme påhviler det lægen at anmelde til Arbejdsskadestyrelsen. Vil lægen ikke anmelde sygdommen kan man altid selv anmelde sygdommen til Arbejdsskadestyrelsen. Kredsen vil være behjælpelig med dette.

 

Arbejdsmiljørepræsentanten

 • Arbejdsmiljøsrepræsentanten sikrer at der er sket anmeldelse eller er behjælpelig med dette, og evt. henviser til kredsen.
 • Arbejdsmiljøsrepræsentantensender kopi af anmeldelsen samt fuldmagtserklæringer til kredsen.
 • Herefter følges proceduren fra arbejdsulykke.

 Alle arbejdsskadesager skal først behandles af den lokale kreds. Her sker der en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvorvidt den skal videresendes til Danmarks Lærerforenings sekretariat.

Læs mere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside Arbejdsmiljø-> Arbejdsskade.

Her finder du de mest nødvendige oplysninger om arbejdsskader og DLF’s håndtering af disse. Her findes også supplerende skemaer til brug ved indberetning af arbejdsskade/ulykke og arbejdsbetinget lidelse til Danmarks Lærerforening, samt to fuldmagter, som skal udfyldes og afleveres til kredsen.