Udvalg Pædagogisk Udvalg

Ordblinde elever i Helsingør Kommune

Laese
Pædagogisk Udvalg i HLF sendte i november 2014 spørgsmål ud til skolerne for at afdække hvordan fokus er på elever med dysleksi og deres læreres kompetencer i forhold til undervisning af disse elever – efter O-husets lukning i juni 2014. Tilbagemeldingen var, at der er stor forskel på hvad der bliver sat i værk på de enkelte skoler/matrikler i Helsingør Kommune.

Glædeligt nok, var netop undervisning af ordblinde på Børne- og Uddannelsesudvalgets dagsorden den 12/1 2015 og disse citater fra referat af mødet giver en vis fortrøstningsfuldhed:

”Overordnet har skolerne generelt et stort fokus på gruppen af elever, som er ordblinde eller

har ordblindelignende vanskeligheder.”

”Langt de fleste skoler benytter BUR’s kompetencecenter ”ResurseTeam Sprog og

Læse/Skriveudvikling”, hvor de får støtte og faglig sparring til håndtering af konkrete

Problemstillinger.”

”Der arbejdes i øjeblikket med at lægge licenser og support til de IT-programmer, der

understøtter de ordblinde elever i undervisningen, ud på skolerne.”

”Skolelederne har en opmærksomhed på, at der er sat tiltag i værk for at give eleverne

tilstrækkelig støtte og specialundervisning. Skolelederne følger og justerer på disse tiltag

løbende.”

”Skolerne peger i den sammenhæng på, at der er brug for kompetenceudvikling, så lærerne bliver

klædt på til at undervise de ordblinde elever efter metoder, som bygger på den nyeste

forskning på området.”

”Der er blandt skolelederne et ønske om, at der på tværs af skolerne udarbejdes fælles

retningslinjer for, hvordan vi i Helsingør Kommune varetager opgaven at undervise ordblinde

elever målrettet og differentieret.  Center for Dagtilbud og Skoler har i gang sat dette

arbejde. Disse retningslinjer vil indgå i den kommende ”Vejledning for sprog og

læse/skriveudvikling”, som Center for Dagtilbud og Skoler udarbejder i løbet af første

halvdel af 2015.”

Fremhævning med fed skrift er vores.

I vores kommende MUS-samtaler vil det derfor være relevant igen at tale om kompetenceudvikling i forhold til undervisningen af ordblinde elever, med henvisning til ovenstående referat.

Der er ny ordblindetest på vej til alle klassetrin fra 3. klasse. I den forbindelse afholdes informationsmøder den 26.1 og 27.1 her på Sjælland.